Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Ochrona rybitw i mew w północno-wschodniej Polsce

BENEFICJENT: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków  

TYTUŁ: Ochrona rybitw i mew w północno-wschodniej Polsce

OPIS: Obszary objęte projektem to jedne z najważniejszych ostoi lęgowych rybitw i mew na Warmii, Mazurach i Podlasiu. Głównym zagrożeniem w tych miejscach jest zanik lub brak siedlisk lęgowych dla gatunków objętych projektem (np. zarastanie lub zniszczenie miejsc lęgów, obniżanie się poziomu wody w zbiornikach).
Działania zaplanowane w projekcie:

  • Bagrowanie trzciny i osoki na stawie w Nerwiku, czyli mechaniczne usunięcie kłączy trzcin i osoki (koparką) na głębokość 40-60 cm.
  • Zabezpieczenie grobli w Nerwiku przed zwierzętami kopytnymi.
  • Budowa 2 zastawek wlotowych w Nerwiku.
  • Montaż 70 platform dla rybitw czarnych na stawie w Nerwiku (20) i polderze Kwiecewo (50), które poprawią warunki gniazdowania tego gatunku.
  • Budowa sztucznej wyspy na żwirowniach w Grzybinach i Chodźkach oraz rozbudowa sztucznej wyspy na stawie w Pieckach.
  • Koszenie wysp w Pieckach i na jez. Ryńskim oraz wycinka krzewów. Wyspy o stałym charakterze podlegają procesom sukcesji (zarastania). W celu utrzymania optymalnych siedlisk dla rybitw i mew konieczne jest ich coroczne koszenie oraz powtarzanie odkrzaczania. W ten sposób likwiduje się młode rośliny drzewiaste, stwarzając dogodne warunki do rozwoju roślin zielnych i traw.
  • Grodzenie gniazd rybitw rzecznych na wyspie na jez. Ryńskim, gdzie gniazduje łącznie ok. 10 tys. par mew i rybitw. Ogromna dysproporcja pomiędzy liczebnością śmieszki i rybitwy rzecznej skutkuje silną konkurencją ze strony tego pierwszego gatunku. Rozwiązaniem jest grodzenie gniazd rybitw rzecznych niskimi płotkami, które pozwala ograniczyć rozchodzenie się piskląt rybitw.
  • Montaż słupków do powierzchni próbnych w Rezerwacie Ptasia Wyspa na Jeziorze Ryńskim w celu monitorowania liczebności mewy śmieszki.
  • Zakup 10 fotopułapek oraz 10 nadajników do monitoringu efektów projektu, drapieżnictwa i obserwacji miejsc żerowisk oraz diety ptaków.

GATUNKI CHRONIONE: rybitwa rzeczna, rybitwa białowąsa, rybitwa czarna, rybitwa białoskrzydła, mewa śmieszka, mewa czarnogłowa

ZASIĘG: woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 410 042,84 zł, w tym: 2 048 536,41 zł dofinansowania z UE