Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Ochrona Obszaru Natura 2000 – Gmina Bytom Odrzański

BENEFICJENT: Gmina Bytom Odrzański                                                               

OPIS: Projekt zakłada różnorodne działania związane z ochroną obszarów naturowych oraz ochroną cennych gatunków – pachnicy dębowej i kozioroga dębosza (owadów związanych z martwym drewnem). Polegać one będą na przywróceniu optymalnych warunków siedliskowych dla tych gatunków, w tym poprawie nasłonecznienia dla ok. 200 drzew. Ponadto planuje się m.in. utworzenie korytarzy ekologicznych zapewniających ciągłość między ostojami pachnicy i kozioroga nad Odrą: na obszarach Natura 2000 Kozioróg w Czernej oraz Nowosolska Dolina Odry. W ramach projektu stworzone zostanie również „Pogotowie pachnicowe” (dla woj. lubuskiego i dolnośląskiego), które nie tylko ma zabezpieczać zagrożone owady w sytuacjach awaryjnych (wycinka drzew i alei przydrożnych, zdarzenia losowe), lecz także zadba o późniejsze ich przywrócenie naturze.

Projekt uwzględnia także działania ochronne związane z zachowaniem lasów łęgowych i łąk selernicowych. W przypadku tych pierwszych celem jest unaturalnienie lasów łęgowych poprzez odtworzenie zasobów martwego i rozkładającego się drewna oraz ograniczenie występowania inwazyjnych gatunków obcych. Natomiast powstrzymanie degradacji i przeobrażenia łąk selernicowych nastąpi poprzez usunięcie zarastających je drzew i krzewów oraz koszenie.

W projekcie przewidziano również posadzenie 450 dębów szypułkowych – w formie alei tworzących korytarze ekologiczne dla drzewolubnych owadów, ptaków, nietoperzy i innych organizmów.

Uzupełnieniem wszystkich wymienionych wyżej działań czynnej ochrony będzie natomiast wytyczenie ścieżek pieszo-rowerowych kierujących ruch turystyczny poza obszar chronionych siedlisk, a tym samym minimalizujących niekorzystne oddziaływanie człowieka.

GATUNKI i SIEDLISKA CHRONIONE: pachnica dębowa; kozioróg dębosz; łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe, jesionowe; łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe; łąki selernicowe

ZASIĘG: Nadleśnictwo Nowa Sól i Gmina Bytom Odrzański oraz Nadleśnictwo Głogów – woj. dolnośląskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 219 847,25 zł, w tym 2 736 870,16 zł dofinansowania z UE