Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego – etap V

BENEFICJENT: Karkonoski Park Narodowy

TYTUŁ: Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego – etap V

OPIS: Celem projektu jest ochrona i odtworzenie siedlisk oraz zminimalizowanie wpływu ruchu turystycznego na cenne siedliska. W ramach projektu zostaną podjęte następujące działania:

  • ochrona i odtwarzanie siedlisk
  • zahamowanie erozji i odtworzenie pierwotnych stosunków wodnych na zagrożonych fragmentach siedlisk objętych projektem
  • wyeliminowanie gatunków obcych i ograniczenie możliwości wprowadzania gatunków obcych (inwazyjnych, synantropijnych)
  • zwiększenie świadomości turystów / zwiedzających w zakresie ochrony przyrody
  • oczyszczenie ekosystemów z obcych elementów
  • ograniczanie antropopresji na siedliska i gatunki objęte projektem

Efektami ekologicznymi będą m.in.: odtworzenie różnorodności biologicznej oraz złożoności układów ekologicznych w otoczeniu modernizowanych obiektów, a także zabezpieczanie przed degradacją i zanikaniem gatunków.

GATUNKI CHRONIONE: gatunki ptaków – sóweczka, włochatka, dzięcioł czarny, cietrzew; gatunki roślin – dzwonek karkonoski, gnidosz sudecki

ZASIĘG: Karkonoski Park Narodowy – woj. dolnośląskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 508 471,55 zł, w tym 1 749 889,36 zł dofinansowania z UE