Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Ochrona in situ wybranych siedlisk i gatunków w opolskich obszarach Natura 2000

BENEFICJENT: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

TYTUŁ: Ochrona in situ wybranych siedlisk i gatunków w opolskich obszarach Natura 2000

OPIS: Projekt jest odpowiedzią na negatywne zmiany zachodzące w obrębie zagrożonych populacji gatunków zwierząt i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000: Góra Św. Anny, Zbiornik Nyski, łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą, łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą, Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka oraz planów ochrony dla RP Złote Bagna i RP Prądy.

Cele projektu zostaną osiągnięte m.in. poprzez czynną ochronę in-situ: prowadzenie  wypasu, usuwanie roślinności zielnej, przeciwdziałanie zacienieniu, ogrodzenie muraw i skanalizowanie ruchu turystycznego w obszarze Natura 2000 Góra Św. Anny. Działania te opierają się na sprawdzonych metodach ochrony siedlisk i gatunków.

GATUNKI I SIEDLISKA CHRONIONE: mewa czarnogłowa, śmieszka, rybitwa rzeczna, rybitwa białoczelna, czerwończyk fioletek, modraszek nausitous, modraszek telejus, podkowiec mały, skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (Alysso-Sedion), murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionali-Festucion pallentis), wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis, torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea nigrae)

ZASIĘG: woj. opolskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 741 851 zł, w tym 4 741 851 zł dofinansowania z UE