Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Ochrona gatunków i siedlisk Natura 2000 na obszarze Roztoczańskiego Parku Narodowego

BENEFICJENT: Roztoczański Park Narodowy

TYTUŁ: Ochrona gatunków i siedlisk Natura 2000 na obszarze Roztoczańskiego Parku Narodowego

OPIS: Głównym celem projektu jest poprawa stanu i ochrona zagrożonych siedlisk – borów bagiennych i torfowisk wysokich oraz ochrona wybranych, zagrożonych i rzadkich 12 gatunków zwierząt.
Planowane w projekcie działania ochronne to przede wszystkim:

a)    częściowa likwidacja (zasypanie) dawnego systemu odwadniającego w zasięgu borów bagiennych i torfowisk
Warunki hydrologiczne siedlisk wodnych i błotnych w RPN w ostatnich latach pogarszają się z przyczyn naturalnych i antropogenicznych. Zaplanowane działania ograniczają odpływ wody z borów i torfowisk, hamując postępujące procesy degenerujące te siedliska (osuszanie, sukcesja roślinności niespecyficznej, zanik gatunków typowych) i będą miały pozytywny wpływ również na gatunki z nimi związane.
Ważnym przedsięwzięciem będzie trwałe rozdzielenie zlewni śródleśnych cieków (Szumu i Świerszcza, w obrębie których występują największe płaty zagrożonych siedlisk), które w latach 60. i 70. ubiegłego wieku zostały połączone – zaburzając naturalny układ hydrologiczny oraz rozpoczynając proces degradacji i częściowego zaniku siedlisk mokradłowych.
b)    odtworzenie i poprawa siedlisk rozrodczych płazów i gadów  
Utrzymanie istniejących 21 śródleśnych zbiorników wodnych będących miejscem rozrodu i bytowania płazów oraz innych zwierząt wymaga ich oczyszczenia i częściowego odtworzenia. Prace polegać będą na usunięciu nadmiaru materii organicznej i nieorganicznej oraz profilowaniu brzegów zbiorników.
c)    ochrona tras migracji sezonowych płazów i gadów przeciętych przez ruchliwe drogi położone w granicach RPN
W tym celu planuje się modernizację istniejącego stałego systemu ochrony na odcinku drogi powiatowej nr 2947L Zwierzyniec – Terespol, wzdłuż Stawów Echo polegającą na wymianie barier naprowadzających o łącznej długości 1818 m. Ponadto wykonane zostaną zabezpieczenia tras sezonowej migracji osobników przenośnymi barierami. W tym zadaniu przewidziano m.in. przenoszenie płazów, monitoring i zakup ponad 3000 m barier. Działania te pozwolą na ograniczenie śmiertelności płazów.
d)    odtworzenie i utrzymanie miejsc gniazdowania i żerowania wybranych gatunków ptaków
Poprawa tych warunków nastąpi dzięki wycinaniu krzewów i młodych drzew oraz wykaszaniu łąk nad Wieprzem, a także wykaszaniu grobli i wysp na Stawach Echo, na łącznej powierzchni ponad 45 ha/rok.
e)    ochrona fauny wodno-błotnej: ptaków szponiastych, sów, płazów, gadów
To zadanie służy poprawie retencji wód na Stawach Echo i Czarnym Stawie przez roboty budowlane: profilowanie umocnień i konserwację obiektów hydrotechnicznych (przepustów, mnichów spustowych, grobli, doprowadzalnika oraz zimochowów – stawów do przechowywania ryb zimą).
f)    stworzenie miejsc rozrodu i bytowania wybranych gatunków nietoperzy – dzięki budowie wieży i przystosowania wież widokowych na Białej Górze i przy Stawach Echo (zabudowa poddaszy).

GATUNKI I SIEDLISKA CHRONIONE: traszka grzebieniasta, kumak nizinny, żółw błotny, bocian czarny, orlik krzykliwy, derkacz, sóweczka, puszczyk uralski, mopek, nocek łydkowłosy, nocek Bechsteina nocek duży; bory bagienne, torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)

ZASIĘG: Roztoczański Park Narodowy – woj. lubelskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 912 360,10 zł, w tym: 2 109 146,50 zł dofinansowania z UE