Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Ochrona cennych gatunków i siedlisk przyrodniczych poprzez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego w Kampinoskim Parku Narodowym

BENEFICJENT: Kampinoski Park Narodowy                                                        

OPIS: Projekt ma za zadanie w przemyślany sposób uporządkować i zmodernizować infrastrukturę turystyczną w Truskawiu i na ścieżce „Do Karczmiska”, w tym również trasy dla turystów. Tym samym przyczyni się do kanalizacji ruchu turystycznego w tej części parku, zatrzymując użytkowników na terenie truskawieckiej polany i kierując ich na wyznaczone i odpowiednio do tego przystosowane trasy. Zapobiegnie to nielegalnemu przedeptywaniu terenu i nowych, „dzikich” ścieżek. Jest to szczególnie istotne z uwagi na sąsiadujące z polaną i ścieżką cenne siedliska przyrodnicze, a także rzadkie i efektowne gatunki.

W projekcie przewidziano następujące działania:

  • ochronę czynną siedlisk poprzez koszenie i odkrzaczanie łąk i muraw w Truskawiu (Zakrętkowa Góra i Paśniki)
  • zagospodarowanie parkingu i polany Truskaw
  • modernizację ścieżki dydaktycznej „Do Karczmiska”
  • utworzenie ścieżki spacerowej w Truskawiu
  • wytyczenie łącznika pieszo-rowerowego na trasie Truskaw – Palmiry

GATUNKI I SIEDLISKA CHRONIONE: przeplatka aurinia, modraszek telejus, zgniotek cynobrowy, dzwonecznik wonny, leniec bezpodkwiatkowy, wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi, ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe, zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, dąbrowy ciepłolubne

ZASIĘG: Kampinoski Park Narodowy – woj. mazowieckie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 825 022,76 zł, w tym 2 401 269,34 zł dofinansowania z UE