Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Ochrona Błędnych Skał przez budowę infrastruktury turystycznej – etap II – parking YMCA

BENEFICJENT: Park Narodowy Gór Stołowych

OPIS: Projekt stanowi uzupełnienie pierwszego etapu budowy infrastruktury turystycznej w bezpośrednim sąsiedztwie Błędnych Skał i Szczelińca – najchętniej odwiedzanych atrakcji w Górach Stołowych. Na Polanie YMCA powstanie nowoczesny parking, wyposażony w obiekty małej infrastruktury (suche toalety, ławostoły i kosze do segregacji odpadów), który ma zachęcić turystów do pozostawiania samochodów w tym miejscu. Przyczyni się to do ograniczenia emisji spalin i zanieczyszczenia atmosfery na drodze z Polany do górnego parkingu przy rezerwacie. Parking wykonany zostanie z kostki piaskowcowej i wyposażony będzie w separator substancji ropopochodnych. W ten sposób zabezpieczy przed zanieczyszczeniem siedliska przyrodnicze, glebę i wody gruntowe, a także zlokalizowane w pobliżu ujęcia wody pitnej.  

SIEDLISKA CHRONIONE: łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe; olsy źródliskowe; bory i lasy bagienne oraz jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach; żyzne buczyny; kwaśne buczyny; górskie bory świerkowe

ZASIĘG: Park Narodowy Gór Stołowych – woj. dolnośląskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 275 455, 09 zł, w tym 2 281 442,82 zł dofinansowania z UE