Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej

BENEFICJENT: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie   

OPIS: Projekt przyczyni się do ochrony cennych przyrodniczo siedlisk i gatunków poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszary mniej wrażliwe. Elementy infrastruktury turystycznej, takie jak szlaki piesze i rowerowe, ścieżki edukacyjne z tablicami informacyjnymi, czatownie i wieże widokowe pozwolą zmniejszyć presję turystyczną na wybrane obszary Natura 2000.

W projekcie przewidziano również następujące działania ochronne:

  • odtworzenie siedlisk wodnych i związanych z wodą poprzez odbudowę zbiorników wodnych i przebudowę sieci urządzeń hydrotechnicznych  
  • ochronę ptaków drapieżnych
  • ochronę pszczół leśnych i założenie poletka miododajnego
  • ochronę wybranych siedlisk przyrodniczych poprzez pozostawianie zasobów martwego drewna
  • poprawę warunków bytowania dla gągoła i tracza nurogęsi
  • dostosowanie drzewostanów do typów siedlisk

W efekcie korzystanie z walorów przyrodniczych będzie w mniejszym stopniu wywierać negatywny wpływ na stan gatunków i siedlisk, ponieważ zostanie ograniczona swobodna penetracja siedlisk. Wybudowana i zmodernizowana infrastruktura turystyczna zostanie również wykorzystana do prowadzenia edukacji ekologicznej.        

GATUNKI I SIEDLISKA CHRONIONE: gągoł, rybołów, sokół wędrowny, tracz nurogęś, puchacz, zimorodek, pszczoła leśna, kumak nizinny, bielik, kania ruda, bocian czarny, kwaśne dąbrowy, kwaśne buczyny, starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami Nympheion i Potamion, łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, olsy źródliskowe, grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny, grąd subatlantycki, żyzne buczyny, ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe, sosnowy bór chrobotkowy, niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie, torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji, suche wrzosowiska, torfowiska przejściowe i trzęsawiska, bory i lasy bagienne

ZASIĘG: woj. lubuskie i zachodniopomorskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 900 995,95 zł, w tym 2 465 846,54 zł dofinansowania z UE