Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Ochrona lądowych siedlisk Natura 2000 w obszarze PLH 200002 Narwiańskie Bagna – etap I

BENEFICJENT: Narwiański Park Narodowy                                                         

TYTUŁ: Ochrona lądowych siedlisk Natura 2000 w obszarze PLH 200002 Narwiańskie Bagna – etap I

OPIS: Głównym celem projektu jest ochrona bioróżnorodności na obszarze Narwiańskich Bagien. Niekorzystne zmiany wynikające ze zmiany sposobu użytkowania dolin rzecznych doprowadziły do zmniejszenia powierzchni siedlisk. Powstrzymanie tych zmian jest priorytetem projektu, a będzie realizowane poprzez ochronę czynną i wykup gruntów. Najważniejsze planowane działania to:

• wykup gruntów od prywatnych właścicieli,

• zabiegi ochrony czynnej dostosowane do specyfiki i wymagań siedlisk Natura 2000,

• monitoring przyrodniczy stanu siedlisk oraz oceny skuteczności prowadzonej ochrony czynnej.

SIEDLISKA CHRONIONE:

 • wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi
 • suche wrzosowiska
 • ciepłolubne murawy napiaskowe
 • górskie i niżowe murawy bliźniczkowe
 • zmiennowilgotne łąki trzęślicowe
 • ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne
 • niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie
 • torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością Scheuchzerio-Caricetea)
 • górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
 • grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny
 • łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe i olsy źródliskowe,
 • łęgowe lasy dębowo-jesionowo-wiązowe
 • ciepłolubne dąbrowy

ZASIĘG: Narwiański Park Narodowy – woj. podlaskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 352 939,77 zł, w tym 1 149 998,80 zł dofinansowania z UE