Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna

BENEFICJENT: Narwiański Park Narodowy

TYTUŁ: Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna

OPIS: Dzięki projektowi nastąpi poprawa warunków wodnych poprzez odtworzenie i utrzymanie wielokorytowego charakteru rzeki Narwi. Najistotniejszym działaniem jest stymulacja naturalnego procesu samoudrażniania koryt poprzez usunięcie warstwy namułów, co wpłynie na przywrócenie różnorodności siedlisk mokradłowych. Dodatkowo okoliczni rolnicy uzyskają możliwość ekstensywnego gospodarczego użytkowania łąk.

GATUNKI CHRONIONE: koza Cobitis taenia, różanka Rhodeus sericeus amarus, piskorz Misgurnus fossilis, boleń Aspius aspius i minóg ukraiński Eudontomyzon mariae

ZASIĘG: Narwiański Park Narodowy – woj. podlaskie

WARTOŚĆ: 1 772 069 zł, w tym 1 463 751 zł dofinansowania z UE