Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Ochrona ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000 Pojezierze Sławskie i Żurawie Bagno Sławskie oraz ograniczenie antropopresji turystycznej na te obszary w Nadleśnictwie Sława Śląska

BENEFICJENT: Nadleśnictwo Sława Śląska

TYTUŁ: Ochrona ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000 Pojezierze Sławskie i Żurawie Bagno Sławskie oraz ograniczenie antropopresji turystycznej na te obszary w Nadleśnictwie Sława Śląska

OPIS: Projekt obejmuje m.in. następujące działania:

  • wykonanie i montaż platform lęgowych, koszy i budek lęgowych dla ptaków,
  • badania monitoringowe występowania zagrożonych gatunków ptaków i szkód w przyrodzie,
  • zabezpieczanie miejsc lęgowych chronionych gatunków,
  • ograniczanie populacji drapieżników w celu zabezpieczenia lęgów ptactwa,
  • usuwanie nalotów, podrostów drzewiastych i krzewiastych na obszarze Natura 2000 „Żurawie Bagno Sławskie”,
  • budowa ścieżek rowerowych,
  • działania edukacyjne oraz promocyjne.

GATUNKI CHRONIONE: bielik (Haliaeetus albicilla), rybołów (Pandion haliaetus), kania ruda (Milvus milvus), kania czarna (Milvus migrans), sokół wędrowny (Falco peregrinus), puchacz (Bubo bubo), gągoł (Bucephala clangula), głowienka (Aythya ferina), zielonka (Porzana parva), podróżniczek (Luscinia svecica), bąk (Botaurus  stellaris), bączek (Ixobrychus minutus),  lipiennik Loesela (Liparis loeselii L.) i siedliska: górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

ZASIĘG: Nadleśnictwo Sława Śląska – woj. lubuskie, woj. wielkopolskie

WARTOŚĆ: 4 367 301,81 zł, w tym 3 712 206,53 zł dofinansowania z UE.