Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Ochrona głuszca (Tetrao urogallus) in-situ i ex-situ w Puszczy Augustowskiej

BENEFICJENT: Nadleśnictwo Głęboki Bród  

TYTUŁ: Ochrona głuszca (Tetrao urogallusin-situ i ex-situ w Puszczy Augustowskiej

OPIS: Projekt ma na celu ochronę głuszca poprzez prowadzenie działań ochronnych w środowisku (in-situ) i prac hodowlanych w Ośrodku Hodowli Zachowawczej Głuszców w Nadleśnictwie Głęboki Bród (ochrona ex-situ).

Główny cel to wzmocnienie populacji głuszca w Puszczy Augustowskiej, jej wzrost liczebny i zwiększenie zmienności genetycznej. Projekt przyczyni się również do poznania czynników warunkujących przeżywanie i skuteczność reintrodukcji, co pozwoli na wypracowanie programu ochrony w obrębie puszczy. Będzie to realizowane przez cele szczegółowe:

  • zakup i wsiedlenia głuszców do środowiska
  • rozwijanie prac hodowlanych i wsiedlenia głuszców z własnej hodowli
  • monitoring wyników wsiedleń i prac hodowlanych (telemetria, badania genetyczne, inwentaryzacje, monitoring wpływu stresu na populację)
  • minimalizowanie negatywnego wpływu drapieżnictwa (ssaki łowne i ptaki drapieżne)
  • edukacja i informowanie społeczeństwa – wzrost akceptacji (pikniki rodzinne, broszury, strona internetowa).

Głuszec jest gatunkiem, który wymaga długofalowej czynnej ochrony i nadleśnictwo będzie kontynuowało działania ochronne dotyczące jego populacji. Po zakończeniu projektu beneficjent, wykorzystując własne środki finansowe, będzie dalej prowadzić prace hodowlane, w tym zapewni opiekę weterynaryjną. Głuszce z własnej hodowli będą nadal wsiedlane do Puszczy Augustowskiej i monitorowane w naturalnym środowisku.

GATUNKI CHRONIONE: głuszec

ZASIĘG: Puszcza Augustowska – woj. podlaskie

WARTOŚĆ: 4 816 674 zł, w tym 4 094 172 zł dofinansowania z UE