Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Ochrona zasobów przyrodniczych Magurskiego Parku Narodowego

BENEFICJENT: Magurski Park Narodowy

TYTUŁ: Ochrona zasobów przyrodniczych Magurskiego Parku Narodowego

OPIS: W projekcie przywracany będzie właściwy stan ochrony siedlisk i gatunków Ostoi Magurskiej i Magurskiego Parku Narodowego. W ramach projektu planuje się:

  • likwidację barier antropogenicznych w postaci starych ogrodzeń, słupów, resztek stodół PGR
  • zabiegi ochronne dla utrzymania siedlisk łąkowych z zagospodarowaniem biomasy i uzupełnieniem niezbędnego sprzętu
  • działania ochronne dla gatunków roślin, motyli i nietoperzy oraz ich siedlisk
  • poprawę bazy żerowej dużych drapieżników przez zachowanie starych sadów owocowych oraz wykup gruntów

GATUNKI CHRONIONE: mopek zachodni, gacek brunatny, nocek wąsatek, nocek rudy, wilk, niedźwiedź brunatny

ZASIĘG: Magurski Park Narodowy – woj. podkarpackie

WARTOŚĆ: 2 092 314,24 zł, w tym 21 600 415,24 zł dofinansowania z UE