Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Czynna ochrona rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej

BENEFICJENT: Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne

TYTUŁ: Czynna ochrona rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej

OPIS: Głównym celem projektu jest zabezpieczenie i polepszenie dogodnych warunków bytowych (gniazdowych oraz żerowiskowych) rzadkich gatunków ptaków: gadożera, orlika krzykliwego, bielika, bociana czarnego, głuszca i sóweczki oraz gniewosza plamistego w Puszczy Solskiej.

Najważniejsze działania będą dotyczyć:

  • Poprawy stanu zachowania siedlisk na żerowiskach gadożerów, orlików krzykliwych i bocianów czarnych.
  • Przywrócenia i rozwoju tradycyjnej gospodarki kośno-pastwiskowej w dolinach rzecznych Puszczy Solskiej.
  • Poprawy stanu zachowania siedlisk będących nie tylko żerowiskami dla ptaków drapieżnych i bociana czarnego, ale również miejscem występowania wielu rzadkich i zagrożonych siedlisk przyrodniczych oraz chronionych gatunków fauny i flory (np. kszyk, myszołów, trzmielojad, błotniak łąkowy i inne).
  • Zwiększenia małej retencji poprzez spowolnienie odpływu wód gruntowych z łąk.
  • Kontrolowania stanu populacji głuszca i sóweczki poprzez ich stały monitoring.
  • Uzupełnienia wiedzy na temat rozmieszczenia stanowisk lęgowych, liczebności i ekologii gniewosza plamistego w Puszczy Solskiej.
  • Odtworzenia, zabezpieczenia i powiększenia powierzchni dogodnych siedlisk dla gniewosza plamistego.
  • Zapobiegania umyślnemu zabijaniu przez ludzi i rozjeżdżaniu na drogach gniewosza plamistego.

GATUNKI CHRONIONE: gadożer, orlik krzykliwy, bielik, bocian czarny, głuszec, sóweczka, gniewosz plamisty

ZASIĘG: Lasy Janowskie, Puszcza Solska – woj. lubelskie

WARTOŚĆ: 2 614 060,48 zł, w tym 2 221 951,40 zł dofinansowania z UE