Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Lubelska Natura 2000 – wdrażanie planów zadań ochronnych

BENEFICJENT: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie

TYTUŁ: Lubelska Natura 2000 – wdrażanie planów zadań ochronnych       

OPIS: Projekt dotyczy siedlisk przyrodniczych oraz gatunków występujących na obszarach Natura 2000 i w większości opiera się na wdrażaniu działań ochronnych zaproponowanych w planach bądź projektach planów zadań ochronnych dla tych obszarów.

Przedsięwzięcie ukierunkowane jest na poprawę stanu zachowania wybranych fragmentów półnaturalnych siedlisk otwartych zagrożonych w wyniku procesu sukcesji, wzmocnienie populacji zagrożonych gatunków takich jak żmijowiec czerwony (gatunek priorytetowy w kraju oraz UE), szczodrzeniec zmienny (jedyne stanowisko w kraju), utrzymanie dobrego stanu oraz odtwarzanie i zasilanie zwartych kolonii susła perełkowanego, (gatunku priorytetowego dla Wspólnoty, jedyne stanowiska w UE), rozpoznanie zasięgu największej w Europie Środkowej populacji żółwia błotnego oraz potencjalnych kierunków jej migracji.

GATUNKI CHRONIONE: żmijowiec czerwony, szczodrzeniec zmienny, suseł perełkowany, żółw błotny, strzebla błotna, nietoperze (m.in.: mopek duży)

ZASIĘG: woj. lubelskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 669 918 zł, w tym 2 669 918 zł dofinansowania z UE