Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Kontynuacja ochrony ptaków wodno-błotnych, odtwarzania siedlisk i ograniczania wpływu inwazyjnych gatunków w Narwiańskim Parku Narodowym oraz w granicach obszarów Natura 2000 PLB 200001 „Bagienna Dolina Narwi” oraz PLH 200002 „Narwiańskie Bagna”

BENEFICJENT: Narwiański Park Narodowy

TYTUŁ: Kontynuacja ochrony ptaków wodno-błotnych, odtwarzania siedlisk i ograniczania wpływu inwazyjnych gatunków w Narwiańskim Parku Narodowym oraz w granicach obszarów Natura 2000 PLB 200001 „Bagienna Dolina Narwi” oraz PLH 200002 „Narwiańskie Bagna”                    

OPIS: Głównym celem projektu jest ochrona bioróżnorodności na obszarach Narwiańskie Bagna oraz Bagienna Dolina Narwi poprzez ochronę siedlisk przyrodniczych Natura 2000. Największy wpływ na bioróżnorodność ekosystemów (w tym również ptaków wodno-błotnych) ma przekształcenie środowiska oraz drapieżnictwo gatunków inwazyjnych. Niekorzystne zmiany wynikające ze zmiany sposobu użytkowania dolin rzecznych doprowadziły do zmniejszenia powierzchni siedlisk. Rekordowe w skali kraju zagęszczenia norki amerykańskiej, a co się z tym wiąże – jej negatywny wpływ na populację ptaków, determinuje konieczność kontynuacji eliminowania norki amerykańskiej z terenu parku, na co wskazują wytyczne zawarte w projekcie Planu Ochrony Narwiańskiego Parku Narodowego. Główne elementy projektu to:

  • wykup gruntów od prywatnych właścicieli
  • zabiegi ochrony czynnej (redukcja populacji norki amerykańskiej, wykaszanie wykupionych gruntów)
  • monitoring przyrodniczy stanu siedlisk oraz oceny skuteczności prowadzonej ochrony czynnej

GATUNKI CHRONIONE: 15 gatunków ptaków – wodniczka, cyranka, bąk, rybitwa czarna, rybitwa białoskrzydła, błotniak stawowy, derkacz, kszyk, dubelt, bączek, rycyk, kropiatka, zielonka, krwawodziób, podróżniczek

ZASIĘG: Narwiański Park Narodowy – woj. podlaskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 160 140 zł, w tym 1 160 140 zł dofinansowania z UE