Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Ochrona mozaiki siedlisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt w Kampinoskim Parku Narodowym

BENEFICJENT: Kampinoski Park Narodowy   

TYTUŁ: Ochrona mozaiki siedlisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt w Kampinoskim Parku Narodowym                                                   

OPIS: Projekt skupia się na zachowaniu i poprawie stanu siedlisk i gatunków związanych z mozaiką ekosystemów powstałą wskutek wielowiekowej, ekstensywnej działalności człowieka w pasach bagiennych Puszczy Kampinoskiej.

Zaplanowane działania prowadzone będą  na obszarze 140 ha. Działania te obejmują zabiegi ochrony czynnej: koszenie, odkrzaczanie, zwalczanie gatunków obcych zielnych i drzewiastych, wspieranie sukcesji naturalnej, stref ekotonowych oraz tworzenie remiz śródpolnych. Ponadto beneficjent przewidział wykup 70 ha gruntów i rozbiórkę starych zabudowań, przystosowanie piwniczek na zimowiska dla nietoperzy, inwentaryzację przyrodniczą wykupionych gruntów oraz monitoring zbiorowisk łąkowych i murawowych.

GATUNKI CHRONIONE: gąsiorek, jarzębatka, bocian czarny, orlik krzykliwy, lerka, błotniak stawowy, zalotka większa, mopek

ZASIĘG: Kampinoski Park Narodowy (obszar środkowej i południowej części parku, w obrębie pasów bagiennych) – woj. mazowieckie

WARTOŚĆ: 11 468 401 zł, w tym 9 748 140,85 zł dofinansowania z UE