Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlaku wodnym Mierzęcka Struga – etap II

BENEFICJENT: Gmina Dobiegniew

TYTUŁ: Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlaku wodnym Mierzęcka Struga – etap II

OPIS: Projekt jest kontynuacją strategii wyprowadzania części ruchu turystycznego poza granice Drawieńskiego Parku Narodowego (DNP), na tereny równie atrakcyjne przyrodniczo i krajobrazowo, co było przedmiotem podobnego projektu trwającego w latach 2012-2015. W ten sposób przedsięwzięcie – zrealizowane poza terenem DPN – będzie przyczyniać się do ochrony znajdujących się na jego obszarze cennych siedlisk i gatunków.

Jednocześnie projekt zabezpieczy siedliska i gatunki związane z Mierzęcką Strugą, na którą zostanie przekierowany ruch turystyczny z Drawy poprzez urządzenie tam atrakcyjnej infrastruktury pobytowej.

GATUNKI CHRONIONE: zimorodek, tracz nurogęś, gągoł, pliszka górska, wydra, bóbr

ZASIĘG: gmina Dobiegniew – woj. zachodniopomorskie

WARTOŚĆ: 4 200 000 zł, w tym 3 570 000 zł dofinansowania z UE