Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk

BENEFICJENT: Fundacja WWF Polska    

TYTUŁ: Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk                       

OPIS: Projekt ma na celu ochronę ssaków morskich (fok i krytycznie zagrożonego morświna) oraz nadmorskich lęgów ptaków (sieweczki obrożnej, rybitwy białoczelnej, czubatej, rzecznej i ostrygojada) przed czynnikami antropogenicznymi, gromadzenie danych dot. ssaków morskich, monitoring gatunków, ich siedlisk oraz istniejących zagrożeń w bazie danych (m.in. w rejonie ujścia Przekop Wisły za pośrednictwem kamery z wieży wideoobserwacji oraz tras migracyjnych fok.

W celu obniżenia śmiertelności gatunków objętych projektem, zastosowane będą odstraszacze akustyczne (pingery) w związku z czym nastąpi ograniczenie ryzyka przyłowu ssaków i ptaków morskich w sieci morskie.

Ponadto kontynuowana będzie działalność patrolu terenowego, w ramach której wolontariusze będą m.in. doraźnie zabezpieczać foki wychodzące na plaże oraz aktywnie chronić lęgi morskich ptaków.

Dodatkowo w projekcie zaplanowano cykliczne spotkania dla różnych grup zaangażowanych w ochronę środowiska morskiego oraz opracowanie i rozpowszechnienie instrukcji dla społeczności lokalnych i turystów.

GATUNKI CHRONIONE: foka, morświn, sieweczka obrożna, rybitwa białoczelna, czubata i rzeczna, ostrygojad

ZASIĘG: polskie wybrzeże – woj. zachodniopomorskie, woj. pomorskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 520 904 zł, w tym 2 992 768 zł dofinansowania z UE