Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego BioGalmany

BENEFICJENT: Uniwersytet Śląski w Katowicach                                               

OPIS: Murawy galmanowe to zbiorowiska roślinne, które rozwinęły się na glebach bogatych w metale ciężkie i arsen, na terenach poprzemysłowych, gdzie wydobywano rudy srebra, ołowiu czy cynku. Siedliska te, ze względu na swoje pochodzenie, są często postrzegane jako bezużyteczne czy zdegradowane. Tymczasem stają się one miejscami występowania interesujących podgatunków i ekotypów roślin, jak również mogą stanowić siedliska zastępcze dla wielu rzadkich, chronionych i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt (np. sasanki otwartej).

Projekt ma na celu ochronę tych siedlisk przed zarastaniem przez gatunki krzewiaste i drzewiaste oraz wzrostem żyzności, które w efekcie powodują przekształcanie się siedliska. Aby przeciwdziałać tym zjawiskom murawy będą koszone późną jesienią, co umożliwi wydanie nasion gatunkom zasiedlających je roślin. Opcjonalnie na murawach planuje się wypas owiec, jednak tylko w miejscach, w których kumulacja metali ciężkich w roślinach jest na stosunkowo niskim poziomie. W przypadku muraw już zarośniętych wycinane będą drzewa i krzewy, a następnie wzbogacany ich skład florystyczny poprzez podsiewanie wybranych gatunków lub wykładanie siana pochodzącego z muraw bogatych gatunkowo. Dodatkowo wprowadzane będą sadzonki wyhodowane in vitro poza tymi siedliskami. W projekcie przewidziano także inwentaryzacje botaniczne muraw oraz monitoring działań ochronnych.

SIEDLISKA I GATUNKI CHRONIONE: murawy galmanowe, sasanka otwarta

ZASIĘG: woj. śląskie i małopolskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 478 800,74 zł, w tym 2 106 980,62 zł dofinansowania z UE