Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk w ekosystemach nieleśnych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w latach 2019-2023

BENEFICJENT: Bieszczadzki Park Narodowy

TYTUŁ: Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk w ekosystemach nieleśnych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w latach 2019-2023 

OPIS: Celem projektu jest ochrona i zachowanie górskich łąk oraz torfowisk. Łąki reglowe czy też zbiorowiska ziołorośli wysokogórskich z pełnikiem alpejskim na Połoninie Wetlińskiej to zbiorowiska roślinne powstałe wskutek prowadzenia wypasu. Zaniechanie wypasu prowadzi do zarastania łąk i ziołorośli przez ekspansywne trawy, krzewy, drzewa. Natomiast torfowiska uległy przesuszeniu wskutek przeprowadzonych melioracji odwadniających, co doprowadziło do rozprzestrzenienia się drzew i krzewów oraz dalszej degradacji tych siedlisk.
Działania w projekcie polegać będą przede wszystkim na ograniczaniu zarastania chronionych siedlisk przez gatunki ekspansywne krzewiaste i drzewiaste poprzez późne koszenie łąk, ziołorośli i torfowisk. Zarastanie prowadzi do ich nieuchronnego przekształcenia lub nawet zaniknięcia. Jednocześnie zabiegi te umożliwią zwiększenie pokrycia gatunkami chronionymi związanymi z danym siedliskiem, takimi jak np. pełnik alpejski.
Innym aspektem ochrony siedlisk będzie usuwanie inwazyjnych gatunków obcych: barszczu Sosnowskiego oraz niecierpka gruczołowatego. Rośliny te rozprzestrzeniają się bardzo szybko, zarastając duże połacie terenu, wypierają rodzime gatunki roślin, co prowadzi do zubożenia różnorodności biologicznej. Ponadto barszcz Sosnowskiego jest szkodliwy dla ludzi i zwierząt..

GATUNKI I SIEDLISKA CHRONIONE: pełnik alpejski, dzwonek piłkowany, arnika górska, ostrożeń wschodniokarpacki, ciemiężyca biała, rosiczka okrągłolistna, turzyca skąpokwiatowa; ziołorośla wysokogórskie, łąki reglowe – łąki konietlicowe, torfowiska wysokie, górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, górskie torfowiska przejściowe i trzęsawiska, kwaśne i eutroficzne młaki

ZASIĘG: Bieszczadzki Park Narodowy – woj. podkarpackie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 020 458,82 zł, w tym dofinansowanie UE: 867 389,99 zł