Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Czynna ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej

BENEFICJENT: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków                     

OPIS: Równina Kurpiowska stanowi główną ostoję kraski w Polsce. Wg danych z 2016 r. jej populację w naszym kraju szacuje się tylko na 18-23 pary. Jeśli nie będą podejmowane skuteczne działania ochronne, kraska, kiedyś dużo liczniej występująca w Polsce, może całkowicie zniknąć z naszego krajobrazu.

Głównym celem projektu jest zachowanie populacji kraski na Równinie Kurpiowskiej. Cele szczegółowe to:

1. Zwiększenie sukcesu lęgowego i liczebności kraski

  • przeciwdziałanie ubytkowi miejsc lęgowych kraski (np. konserwacja starych i wieszanie nowych budek lęgowych)
  • zmniejszenie presji ssaków drapieżnych na lęgi, pisklęta i osobniki dorosłe w głównych miejscach występowania tego gatunku
  • zmniejszenie strat w lęgach wynikających ze złych warunków pogodowych w okresie lęgowym (temperatura poniżej 14°C i opady deszczu), np. poprzez dokarmianie
  • zapewnienie alternatywnych żerowisk w pobliżu miejsc gniazdowania kraski
  • pilnowanie stanowisk lęgowych krasek

2. Opracowanie planu restytucji kraski wraz z analizą dot. wpływu rolnictwa na siedliska zasiedlane przez kraskę.

3. Podniesienie poziomu wiedzy o krasce i metodach jej ochrony wśród różnych grup społecznych, w tym mających istotny wpływ na stan kurpiowskiej populacji kraski.

4. Aktualizacja i wdrażanie Krajowego Planu Ochrony Kraski w Polsce.

GATUNKI CHRONIONE: kraska

ZASIĘG: woj. mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 720 570 zł, w tym 1 462 484,50 zł dofinansowania z UE