Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)

BENEFICJENT: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

TYTUŁ: Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)            

OPIS: Projekt obejmuje obszar OSO Puszcza Knyszyńska i przewiduje realizację następujących działań:

  • Odtworzenie siedlisk dubelta oraz innych gatunków ptaków siewkowych na wybranych powierzchniach poprzez przywrócenie na nich ekstensywnego użytkowania kośnego (wykoszenie 18 ha łąk i nieużytków; usunięcie 35 ha zakrzaczeń i zadrzewień).
  • Poprawa jakości siedlisk poprzez wprowadzenie wypasu na wybranych obszarach stanowiących tereny lęgowe i żerowiskowe dubelta oraz innych ptaków siewkowych.
  • Zahamowanie zaniku siedlisk dubelta poprzez umożliwienie ich ekstensywnego użytkowania kośnego sprzętem mechanicznym (remont/budowa infrastruktury w postaci przepustów (11 szt.) i dróg dojazdowych do użytkowanych łąk na dł. 3400 mb.
  • Optymalizacja warunków wilgotnościowych w siedliskach dubelta.

GATUNKI CHRONIONE: dubelt (Gallinago media)

ZASIĘG: Puszcza Knyszyńska – woj. podlaskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 418 748 zł, w tym 2 905 935,80 zł dofinansowania z UE