Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Czynna ochrona cennych siedlisk i gatunków flory Poleskiego Parku Narodowego oraz działania prowadzące do zwiększenia liczebności populacji żółwia błotnego w latach 2019-2023

BENEFICJENT: Poleski Park Narodowy

TYTUŁ: Czynna ochrona cennych siedlisk i gatunków flory Poleskiego Parku Narodowego oraz działania prowadzące do zwiększenia liczebności populacji żółwia błotnego w latach 2019-2023

OPIS: Projekt ma na celu ograniczenie niekorzystnych zmian w ekosystemach wodnych i nieleśnych Poleskiego Parku Narodowego oraz poprawę stanu populacji żółwia błotnego. Poszczególne działania będą służyły osiągnięciu następujących efektów:

  • Optymalizacja stosunków wodnych na obszarze parku poprzez utrzymanie w dobrym stanie urządzeń wodnych – prace remontowe (8 odcinków grobli i 4 mnichy).
  • Zachowanie otwartego charakteru zbiorowisk łąkowych, torfowisk, wrzosowisk, muraw napiaskowych i zbiorowisk synantropijnych (związanych z siedliskami i działalnością człowieka) – usuwanie drzew i krzewów oraz gatunków obcych, a także koszenie. Łącznie w pięcioletnim okresie trwania projektu zostaną wykonane zabiegi na powierzchni blisko 460 ha chroniące areał ponad 227 ha siedlisk.
  • Poprawa stanu populacji 9 zagrożonych gatunków roślin. Zabiegi ochronne polegać będą przede wszystkim na powstrzymaniu zarastania i w rezultacie zacieniania stanowisk tych gatunków (koszenie). Łącznie w pięcioletnim okresie trwania projektu zostaną wykonane zabiegi na powierzchni blisko 80 ha chroniące stanowiska roślin rzadkich o areale ponad 34 ha.
  • Kontynuacja czynnej ochrony żółwia błotnego, m.in. prowadzenie obserwacji samic w okresie składnia jaj, zabezpieczanie gniazd żółwi oraz doinkubowywanie i tworzenie odpowiednich warunków młodym żółwiom w Ośrodku Ochrony Żółwia Błotnego do czasu wypuszczenia ich na wolność.

GATUNKI I SIEDLISKA CHRONIONE: żółw błotny, lipiennik Loesela, listera jajowata, obuwik pospolity, kosaciec syberyjski, buławnik czerwony, lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko, wierzba lapońska, wierzba borówkolistna; suche wrzosowiska - wrzosowisko knotnikowe; ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe, murawy szczotlichowe; murawy bliźniczkowe – zespół wrzosu i bliźniczki psiej trawki; zmiennowilgotne łąki trzęślicowe; niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie; torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe); torfowiska przejściowe i trzęsawiska; torfowiska nakredowe; górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

ZASIĘG: Poleski Park Narodowy – woj. lubelskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 191 820,44 zł, w tym: 1 863 047,37 zł dofinansowania z UE