Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

CHELONIA – Program ochrony żółwia błotnego w Wielkopolsce

BENEFICJENT: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

TYTUŁ: CHELONIA – Program ochrony żółwia błotnego w Wielkopolsce

OPIS: Głównym celem projektu jest utworzenie rezerwatu przyrody „Czarne Doły” na stanowisku żółwia błotnego w powiecie leszczyńskim, ochrona czynna żółwia błotnego oraz monitoring tego gatunku na mało rozpoznanych stanowiskach historycznych w Wielkopolsce.
RDOŚ planuje wykupienie gruntu na rzecz Skarbu Państwa i powołanie na tym terenie rezerwatu przyrody o powierzchni ok. 58 ha. Dzięki temu całkowicie zostanie wyeliminowany negatywny wpływ gospodarki rolnej (rozjeżdżanie i uszkadzanie żółwi przez sprzęt rolniczy) oraz mechaniczne i chemiczne niszczenie lęgów na etapie inkubacji i bezpośrednio po niej (podczas różnego rodzaju zabiegów agrotechnicznych). Ponadto poprawiony zostanie stan ochrony siedlisk żółwi – m.in. poprzez lepsze doświetlenie zbiorników (wycięcie drzew i krzewów) oraz zahamowanie odpływu wody (budowa obiektów małej retencji), przez co warunki w zbiornikach wykorzystywanych przez żółwie staną się bardziej stabilne. Na obszarze rezerwatu prowadzony będzie wypas koników polskich, który również będzie miał znaczenie dla polepszenia warunków świetlnych i termicznych na lęgowiskach gatunku. Dzięki zabezpieczaniu gniazd siatką oraz odchowywaniu młodych żółwi w ogrodzonych powierzchniach na terenie rezerwatu (woliery – warunki półnaturalne) zwiększy się przeżywalność młodych osobników.

W ramach projektu, ze zbiorników znajdujących się na stanowisku w powiecie leszczyńskim, odłowione zostaną także żółwie należące do obcych gatunków inwazyjnych. Stanowią one niepożądaną konkurencję dla rodzimego gatunku żółwia i barierę rozwoju jego populacji. Działanie to obejmie powierzchnię ok. 322 ha.

Ponadto na dwóch innych potwierdzonych współcześnie stanowiskach żółwia błotnego pod Międzychodem i Rybinem planowany jest monitoring z użyciem fotopułapek i drona dla wstępnego określenia liczebności oraz struktury wiekowej populacji. Dodatkowo w ramach projektu wykonany zostanie monitoring na 77 historycznych stanowiskach żółwia błotnego w granicach województwa wielkopolskiego w celu zweryfikowania ich aktualnego statusu.

GATUNKI CHRONIONE: żółw błotny

ZASIĘG: woj. wielkopolskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 7 179 956,58 zł, w tym: 6 102 963,09 zł dofinansowania z UE