Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

BocianiMy w Lasach. Dobre praktyki ochrony i zarządzania populacją bociana czarnego Ciconia nigra na terenach leśnych

BENEFICJENT: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie

TYTUŁ: BocianiMy w Lasach. Dobre praktyki ochrony i zarządzania populacją bociana czarnego Ciconia nigra na terenach leśnych

OPIS: Głównym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie dobrych praktyk ochrony siedlisk i zarządzania populacją bociana czarnego na terenie 55 nadleśnictw w 20 Leśnych Kompleksach Promocyjnych.

W ramach projektu planuje się komplementarne działania ochronne polegające na:

  • monitoringu stanowisk lęgowych,
  • aktywnym poszukiwaniu nowych gniazd,
  • aktualizacji stref ochronnych, opisaniu i pomiarze cech siedlisk lęgowych i drzew gniazdowych,
  • wyszukiwaniu drzew biocenotycznych (alternatywnych drzew gniazdowych),
  • pomiarach poziomu wód gruntowych w drzewostanach lęgowych i w zlewni żerowisk za pomocą piezometrów,
  • zabezpieczaniu lęgów przed drapieżnictwem kuny leśnej poprzez zastosowanie opasek z blachy na pniach drzew gniazdowych oraz malowanie drzew gniazdowych i drzew sąsiednich za pomocą repelentów,
  • obudowie lub wzmocnieniu sztucznych gniazd narażonych na spadanie.

GATUNKI CHRONIONE: bocian czarny

ZASIĘG: woj. dolnośląskie, woj. kujawsko-pomorskie, woj. lubelskie, woj. łódzkie, woj. mazowieckie, woj. małopolskie, woj. podkarpackie, woj. podlaskie, woj. pomorskie, woj. śląskie, woj. warmińsko-mazurskie, woj. zachodniopomorskie, woj. zielonogórskie, woj. wielkopolskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 228 380 zł, w tym 1 044 123 zł dofinansowania z UE