Wydawca treści Wydawca treści

RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 2 - Cyfrowy region

 Działanie 2.1  Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

Działanie 2.2  Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego

Oś priorytetowa 3 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie

 Działanie 3.1  Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Oś priorytetowa 4 - Region przyjazny środowisku

Działanie 4.1  Przeciwdziałanie zagrożeniom

  • Poddziałanie 4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy

Działanie 4.4  Ochrona i rozwój zasobów kultury

Działanie 4.5 Ochrona przyrody

Działanie 4.6   Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT

  • Poddziałanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT
  • Poddziałanie 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT

Oś priorytetowa 6 - Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry

Działanie 6.2  Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych

Działanie 6.4  Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT

  • Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT

 

* Na liście beneficjentów nie wskazano imiennie PGL LP,  jednak  wpisane zostały państwowe jednostki organizacyjne.