Komunikaty Komunikaty

Komunikat 5/2018

W sprawie podpisania przez Dyrektora Generalnego LP Zarządzenia nr 37 zmieniającego zarządzenia nr 3 z dnia 17 stycznia 2018r.

W dniu 11.06.2018r. zostało podpisane Zarządzenie nr 37 zmieniające Zarządzenie nr 3 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 stycznia 2018 r. w  sprawie finansowania ze środków związanych z funduszem leśnym niektórych działań w parkach narodowych. Najważniejsze zmiany, jakie wprowadza aktualizacja dotyczą:

  • § 8 ust. 3 – Przyjmuje się, że wartość wskaźnika przypisu kosztów pośrednich wynosi do 0,05 dla wszystkich parków (patrz także: Decyzja nr 101 DG LP z dnia 11 czerwca 2018r. zmieniająca Decyzję nr 16 DG LP z dnia 17 stycznia 2018r.).
  • § 15 ust. 1 - Środki związane z funduszem leśnym tytułem wydatków bezpośrednich podlegają uznaniu przez DGLP na podstawie przekazanej przez park noty księgowej obciążającej DGLP wraz z kserokopiami faktur lub równoważnych dowodów księgowych potwierdzonymi za zgodność z oryginałem. (oznacza to, iż park wystawi jedną notę księgową pod koniec realizacji umowy, szczegółowe terminy będą określone w umowie o dofinansowanie).
  • § 15 ust. 2 - Zaliczka może być przekazana parkowi w kwocie odpowiadającej w kosztorysie przedwykonawczym zapotrzebowaniu na środki w wysokości do 100 % kwoty ujętej w umowie, przygotowanej na podstawie decyzji, o której mowa w § 13 ust. 2
  • § 15 ust. 4 i 5 - Środki związane z funduszem leśnym tytułem wydatków pośrednich podlegają uznaniu przez DGLP na podstawie przekazanej przez park noty księgowej obciążającej DGLP i podlegać będą refundacji. Wydatki pośrednie muszą być związane z wydatkami bezpośrednimi i tylko wtedy podlegać będą uznaniu przez DGLP.
  • § 15 ust. 7 - Dopuszcza się możliwość etapowej weryfikacji dokumentacji rozliczeniowej parków narodowych. (oznacza to, iż park będzie przesyłał dokumenty, tj. dowody księgowe wraz z zestawieniami etapami, przed wystawieniem noty księgowej, szczegółowe terminy będą określone w umowie o dofinansowanie)