Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie na 2016 rok

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie na 2016 rok POIiŚ

w ramach II osi priorytetowej:
Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
(działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna)

 
Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie Planowany termin ogłoszenia konkursu Planowany termin rozpoczęcia naboru

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów

1.a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych marzec 2016 kwiecień 2016 80 mln zł
2.a Zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych o zasięgu lokalnym i regionalnym mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu maj 2016 czerwiec 2016 25 mln zł
1.a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych październik 2016 listopad 2016 30 mln zł