Asset Publisher Asset Publisher

Zakres działań

  • Rozpoznanie saperskie i oczyszczenie terenów;
  • Rozbiórka lub zabezpieczanie obiektów powojskowych i porządkowanie terenu;
  • Usuwanie zanieczyszczeń gruntowych;
  • Przygotowanie i rewitalizacja podłoża gruntowego;
  • Odnowienie i zalesienie terenów popoligonowych i powojskowych;
  • Dostosowanie składu gatunkowego drzewostanów do warunków siedliskowych - przebudowa drzewostanów;
  • Ochrona i reintrodukcja gatunków roślin i zwierząt.