Asset Publisher Asset Publisher

Cel projektu

 

Cel projektu realizowany był poprzez prowadzenie kompleksowych działań rekultywacyjnych zmierzających do zniwelowania skutków negatywnych oddziaływań na biotyczne i abiotyczne komponenty środowiska oraz usunięcia elementów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi.

 

Głównym celem projektu było przywrócenie zdegradowanym w wyniku działań wojskowych terenom, pozostającym w zarządzie PGL LP, wartości przyrodniczych. Cel ten realizowano poprzez wykonanie szeregu działań zmierzających przede wszystkim do usunięcia wszelkich elementów nienaturalnych wprowadzonych do środowiska w wyniku działalności człowieka. Usuwano zarówno przedmioty wybuchowe pochodzenia wojskowego (niewybuchy, niewypały, amunicja oraz inne przedmioty wybuchowe i pozostałości po nich), jak i zanieczyszczenia gruntowe czy powojskowe obiekty kubaturowe (które rozbiera się lub zabezpiecza). Ponadto przeprowadzono działania, które bezpośrednio przyczyniły się do podniesienia wartości przyrodniczej terenów oraz ochrony i wzmocnienia różnorodności biologicznej, jak np. wykaszanie wrzosowisk.