Asset Publisher Asset Publisher

Skala przedsięwzięcia

Mapa (hi res)

Projekt realizowało 58 nadleśnictw z terenu 15 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych. Jego koszt to 130 mln zł.

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia była likwidacja zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego na terenach zarządzanych przez PGL LP. W związku z tym w projekcie w pierwszej kolejności realizowano działania rozpoznania i oczyszczenia saperskiego terenów, co stanowiło będzie ponad 60% kosztów całkowitych projektu. Pozostałą część środków przeznaczono na realizację wybranych niektórych zamierzeń rekultywacyjnych zgłoszonych przez nadleśnictwa. Przy wyborze kierowano się szczególnymi lokalnymi uwarunkowaniami środowiskowymi oraz bezpieczeństwem ludzi.

Nadleśnictwa, które zostały zakwalifikowane do projektu.

W tabeli poniżej zamieszczono wykaz nadleśnictw, które wzięły udział w projekcie "Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, powojskowych i popoligonowych zarządzanych przez PGL LP".