Asset Publisher Asset Publisher

Leśne Gospodarstwa Węglowe

Planowany okres realizacji: 2017-2026

Celem strategicznym projektu jest wykazanie roli obszarów leśnych w łagodzeniu negatywnych skutków zmian klimatycznych i pochłanianiu atmosferycznego CO₂ oraz wprowadzenie do praktyki gospodarczej systemu obrotu jednostkami dwutlenku węgla pochłanianego przez lasy.

Jako cele szczegółowe w ramach projektu LGW zaplanowano m.in.:

  • wykazanie roli obszarów leśnych w łagodzeniu negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez  pochłanianie atmosferyczne CO2 w środowisku;
  • utworzenie modelu pochłaniania CO2 oraz modelu akumulacji biomasy w polskich lasach;
  • doprowadzenie do automatycznego określania ilości skumulowanego węgla dla wskazanych obszarów, w tym dla każdego wydzielenia drzewostanowego w ramach zintegrowanego Systemu Informatycznego Lasów Państwowych;
  • testowanie efektywności działań dodatkowych zmierzających do zwiększenia retencji (magazynowania) CO₂ w lasach;
  • udoskonalenie sposobu inwentaryzacji pochłaniania CO₂ w polskich lasach na potrzeby raportowania w ramach zobowiązań wynikających z Protokołu z Kioto i Porozumienia Paryskiego;
  • wprowadzenie do praktyki gospodarczej systemu obrotu jednostkami dwutlenku węgla (JDW) pochłanianego przez lasy. JDW to umowna ilość zwiększonego pochłaniania węgla wyrażona w tonach dwutlenku węgla zatrzymanych przez las w wyniku realizowanych działań dodatkowych. Ich zakup przez firmy stanowić będzie element prowadzonej przez nie polityki społecznej odpowiedzialności biznesu.

Projekt rozwojowy Lasów Państwowych LGW został zainicjowany na mocy Zarządzenia nr 2 Dyrektora Generalnego LP z 17 stycznia 2017 roku. Znaczna część zadań związanych z jego wdrażaniem spoczywać będzie na Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.