Asset Publisher Asset Publisher

Programy zintegrowane

Programy zintegrowane będą stanowiły strategie wykorzystania środków zewnętrznych przez jednostki Lasów Państwowych w perspektywie do roku 2020.

Programy obejmą kluczowe działania planowane do realizacji przez jednostki Lasów Państwowych w perspektywie do roku 2020 i możliwe do sfinansowania ze źródeł zewnętrznych oraz Funduszu Leśnego.

Wstępny zakres programów zintegrowanych:

1) Program przeciwdziałania zmianom klimatycznym w sektorze leśnym do roku 2020
Program obejmuje m.in. ograniczenie strat energii elektrycznej i cieplnej w budynkach LP, zastosowanie OZE w budynkach LP, produkcję energii z OZE na obszarach leśnych (projekty pilotażowe), racjonalizację gospodarowaniem energią, działania na rzecz zwiększenia akumulacji węgla przez lasy.

2) Program adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu do roku 2020
Program obejmuje m.in.: rozwój infrastruktury przeciwpożarowej, przeciwdziałanie pożarom lasów, przeciwdziałanie erozji gleb na obszarach leśnych oraz innym szkodom związanym z gwałtownymi opadami deszczu, małą retencję na terenach nizinnych i górskich, inne działania związane z leśnictwem wynikające ze Strategii adaptacji do zmian klimatycznych, opracowywanej przez Ministerstwo Środowiska.

3) Program ochrony gatunków i siedlisk leśnych do roku 2020
Program obejmuje m.in.: dostosowanie składu gatunkowego do warunków siedliskowych na obszarach Natura 2000, czynną ochronę zagrożonych gatunków leśnych, rozwój małej infrastruktury turystycznej w lasach, wzmacnianie korytarzy ekologicznych i połączeń pomiędzy dużymi kompleksami leśnymi, ochronę zasobów genowych, walkę z inwazyjnymi gatunkami obcymi, inwentaryzację zasobów przyrodniczych, przygotowanie planów ochrony rezerwatów, edukację przyrodniczo-leśną.