Asset Publisher Asset Publisher

Sięgnij po środki na tworzenie korytarzy ekologicznych

Zapraszamy do składania wniosków w pierwszym w tym roku naborze ze środków POIiŚ. Nabór trwa do 15 maja 2017 r., a jego alokacja to 34 mln zł.

W konkursie nr 2.4.2/1/2017 można otrzymać dofinansowanie na zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych o zasięgu lokalnym i regionalnym mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu.

Wsparcie uzyskać mogą projekty ukierunkowane na poprawę łączności funkcjonalnej między siedliskami przyrodniczymi poprzez zniesienie lub ograniczenie barier dla przemieszczania się zwierząt, które tworzy istniejąca infrastruktura oraz na zapewnienie warunków do swobodnej migracji gatunków, w szczególności między cennymi obszarami przyrodniczymi Polski, w tym obszarami sieci Natura 2000. Działania mogą być realizowane m.in. poprzez: odtwarzanie naturalnych i półnaturalnych zadrzewień, ekotonów, obszarów nieleśnych i zbiorników wodnych, zalesianie, zadrzewianie, przywracanie morfologicznej ciągłości cieków wodnych w szczególności na obszarach chronionych.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu nr 2.4.2/1/2017 znajdują się na stronie CKPŚ oraz na portalu Funduszy Europejskich.


Web Content Display Web Content Display