Asset Publisher Asset Publisher

Fundusze na ochronę gatunków i siedlisk

Zapraszamy do składania wniosków w drugim w tym roku naborze ze środków POIiŚ. Nabór trwa do 26 czerwca 2017 r., a jego alokacja to 75 mln zł.

W konkursie nr 2.4.1/1/2017 dofinansowanie można otrzymać na ochronę in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.
Wsparcie uzyskać mogą projekty służące czynnej ochronie siedlisk przyrodniczych i gatunków zagrożonych w skali Europy i kraju na terenach parków narodowych i obszarach Natura 2000 oraz, w ramach kompleksowych projektów ponadregionalnych, leżących poza ww. obszarami. Główny nacisk zostanie położony na wsparcie działań wynikających z dokumentów zarządczych dla ww. obszarów, przygotowanych zgodnie z ustawą o ochronie przyrody.
Projekty w ramach 2.4.1.a dotyczyć mogą w szczególności:

  • ochrony in-situ lub restytucji gatunków zagrożonych wyginięciem;
  • odtwarzania siedlisk i kształtowania warunków dla ich trwałego zachowania (m.in. poprzez poprawę warunków hydrologicznych, eliminację gatunków inwazyjnych, utrzymywanie/odtwarzanie właściwej struktury gatunkowej siedlisk, powstrzymanie naturalnej sukcesji siedlisk nieleśnych);
  • zmniejszenia antropopresji na gatunki i siedliska;
  • ochrony ex-situ lub wprowadzenia gatunków zagrożonych wyginięciem do siedlisk zastępczych.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu nr 2.4.1/1/2017 znajdują się na stronie CKPŚ oraz na portalu Funduszy Europejskich.


Web Content Display Web Content Display