Asset Publisher Asset Publisher

RPO Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 4 – Środowisko

Działanie 4.1. Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych

  • Poddziałanie 4.1.1 Ochrona obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym
  • Poddziałanie 4.1.2 Mała retencja
  • Poddziałanie 4.1.3 Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami
  • Poddziałanie 4.1.4 Wsparcie systemów oceny ryzyka wystąpienia powodzi i zarządzania tym ryzykiem, wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń
  • Poddziałanie 4.1.5 Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno – ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii

Działanie  4.5 Ochrona przyrody

  • Poddziałanie 4.5.1 Ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody
  • Poddziałanie 4.5.2 Opracowywanie planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo
  • Poddziałanie 4.5.3 Ochrona różnorodności biologicznej
  • Poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna