Asset Publisher Asset Publisher

Realizacja

  • 58 z 58 nadleśnictw zrealizowało wszystkie zadania w projekcie
  • zrekultywowano 30 038 ha z 30 038 ha (stanowi to 100% planu; *zgodnie z aneksem nr 4 do mowy o dofinansowanie)
  • w zadaniu RIOST oczyszczono ponad 28 691 ha terenów w 48 nadleśnictwach
  • rozebrano obiekty powojskowe i uporządkowano teren w 24 nadleśnictwach (523 obiekty powojskowe)
  • zrewitalizowano podłoże gruntowe w 4 nadleśnictwach
  • usunięto zanieczyszczenia gruntowe substancjami ropopochodnymi na terenie Nadleśnictwa Solec Kujawski
  • dostosowano skład gatunkowy drzewostanu do warunków siedliskowych na terenie Nadleśnictwa Choczewo
  • ochrona i reintrodukcja gatunkowa roślin i zwierząt została zakończona w 3 nadleśnictwach