CEL PROJEKTU

Celem projektu było spowolnienie odpływu wód z terenów górskich poprzez zwiększenie możliwości retencyjnych zlewni.

Pozwoli to na zminimalizowanie negatywnych skutków zjawisk naturalnych w postaci: powodzi, niszczącego działania wód wezbraniowych oraz suszy na górskich obszarach leśnych.  

W ramach projektu zaplanowano działania zwiększające możliwości retencyjne obszarów górskich (m.in. budowę zbiorników, renaturyzację potoków i obszarów podmokłych), chroniące stoki przed nadmiernym spływem powierzchniowym oraz gwarantujące utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej. W skład zadań inwestycyjnych weszły kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne.


1. Retencjonowanie i renaturyzacja cieków stałych oraz obszarów podmokłych

w tym m.in.:

  • Przywracanie naturalnego kształtu cieków


2. Budowa/ modernizacja zbiorników retencyjnych

 

  • Budowa/ modernizacja zbiorników retencyjnych


3. Ograniczanie i kontrola spływu powierzchniowego (retencja stokowa)

w tym m.in.:

  • Neutralizacja skutków spływu powierzchniowego na drogach i szlakach zrywkowych


4. Wyrównywanie i spowalnianie spływu wód wezbraniowych (retencja powodziowa)

  • Rozbiórka i modernizacja infrastruktury niedostosowanej do wód wezbraniowych
  • Budowle i zabiegi wytracające energię wody