KONKURS NR 2.4.1/1/2015

KONKURS NR 2.4.1/1/2015

 

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

jako Instytucja Wdrażająca

Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

współfinansowanej ze środków

Funduszu Spójności

w ramach

 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska,

ogłasza konkurs projektów w ramach

działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

typ projektu 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych

podtyp projektu 2.4.1 a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych

KONKURS NR 2.4.1/1/2015

 

Termin, od którego można składać wnioski

30 listopada 2015 r.

Termin, do którego można składać wnioski

29 stycznia 2016 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2016 r.

Miejsce składania wniosków

 

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 3, 02-362 Warszawa

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

 

Wniosek o dofinansowanie może zostać:

- złożony osobiście w siedzibie IOK, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

- dostarczony drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera na adres siedziby IOK.

Wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu w wersji papierowej, oraz w wersji elektronicznej zgodnie z Regulaminem konkursu.

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami, składany na konkurs, powinien znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem konkursu i zawierającej wyraźną adnotację, że przesyłka zawiera wniosek o dofinansowanie.

 

Typ beneficjenta

 

- parki narodowe

- pozarządowe organizacje ekologiczne,

- jednostki administracji rządowej lub samorządowej,

- Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska,

- jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (z wyłączeniem DGLP),

- jednostki badawczo-naukowe,

- uczelnie,

- urzędy morskie.

 

 

 

Przedmiot konkursu

 

 

Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

W ramach działania finansowane będą projekty służące czynnej ochronie siedlisk przyrodniczych i gatunków zagrożonych w skali Europy i kraju w odniesieniu do parków narodowych i obszarów Natura 2000 oraz, w ramach kompleksowych projektów ponadregionalnych, leżących poza ww. obszarami. Główny nacisk zostanie położony na wsparcie działań wynikających z dokumentów zarządczych dla ww. obszarów, przygotowanych zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

 

 

Typ/podtyp podlegających dofinansowaniu w ramach działania 2.4.1.a

 

Działania w ramach 2.4.1.a dotyczyć mogą w szczególności:

· ochrony in - situ lub restytucji gatunków zagrożonych  wyginięciem;

· odtwarzania siedlisk i kształtowania warunków dla ich trwałego zachowania (m.in. poprzez poprawę warunków hydrologicznych, eliminację gatunków inwazyjnych, utrzymywanie/odtwarzanie właściwej struktury gatunkowej siedlisk, powstrzymanie naturalnej sukcesji siedlisk nieleśnych);

· zmniejszenia presji na gatunki i siedliska m.in. poprzez ograniczanie dostępu do ostoi wybranych gatunków, właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego (budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów w tym: budowa lub modernizacja ścieżek dydaktycznych, ścieżek rowerowych, szlaków, parkingów, punktów widokowych, wież widokowych, zadaszeń);

· ochrony ex - situ lub wprowadzenia gatunków zagrożonych wyginięciem do siedlisk zastępczych

 

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

25 000 000,00 zł

 

 

Poziom dofinansowania UE na poziomie projektu

 

 

85%

Minimalna wartość projektu

 

 

Nie dotyczy

 

 

Maksymalna wartość projektu

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

 

Regulamin konkursu wraz z załącznikami

 

2016.08.25 Regulamin konkursu 2.4.1a - Obowiązujący

2016.01.19 Regulamin konkursu 2.4.1a - nieaktualny

2015.12.31 Regulamin konkursu 2.4.1a - nieaktualny

2015.10.30 Regulamin konkursu 2.4.1 a - nieaktualny

 

29.07.2016 Harmonogram konkursu - Obowiązujący

06.04.2016 Harmonogram konkursu - nieaktualny

Harmonogram konkursu - nieaktualny

Zał. nr 1 do Regulaminu - Wniosek z instrukcją

Zał. nr 2 do Regulaminu - Lista załączników do wniosku o dofinansowanie

Zał. nr 3 do Regulaminu - Lista załączników do m II -  Obowiązujący, aktualizacja 19.05.2016

Zał. nr 3 do Regulaminu - Lista załączników do m II -   aktualizacja 31.12.2015 - nieaktualny

Zał. nr 3 do Regulaminu - Lista załączników do m II - nieaktualny

Zał. nr 4 do Regulaminu - Kryteria wyboru projektów - Obowiązujący, aktualizacja 31.12.2015

Zał. nr 4 do Regulaminu - Kryteria wyboru projektów - nieaktualny

Zał. nr 5 do Regulaminu - Lista sprawdzająca ocena formalna - Obowiązujący, aktualizacja 31.12.2015

Zał. nr 5 do Regulaminu - Lista sprawdzająca ocena formalna - nieaktualny

Zał. nr 6 do Regulaminu - Lista sprawdzająca ocena m I stopnia

Zał. nr 7 do Regulaminu - Lista sprawdzająca ocena m II stopnia - Obowiązująca, aktualizacja 22.06.2016

Zał. nr 7 do Regulaminu - Lista sprawdzająca ocena m II stopnia - nieaktualny

Zał. nr 8 do Regulaminu - Regulamin prac KOP - Obowiązujący, aktualizacja 31.12.2015

Zał. nr 8 do Regulaminu - Regulamin prac KOP - nieaktualny

 

Katalog przykładowych zmian, które powodują istotną modyfikację projektu - Obowiązujący, aktualizacja 31.12.2015

Katalog przykładowych zmian, które powodują istotną modyfikację projektu - nieaktualny

 

Tabela aktualizacji

 

Wzory umów o dofinansowanie wraz z

Załącznikami

 

Zał. nr 9 do Regulaminu - Umowa o dofinansowanie_Środowisko_PJB obowiązujący, aktualizacja 29 kwietnia 2016 r. 

Zał. nr 9 do Regulaminu - Umowa o dofinansowanie_Środowisko_PJB - nieaktualny

Zał. nr 9 do Regulaminu - Umowa o dofinansowanie_Środowisko_NPJB obowiązujący, aktualizacja 29 kwietnia 2016 r. 

Zał. nr 9 do Regulaminu - Umowa o dofinansowanie_Środowisko_NPJB - nieaktualny

Załączniki do umów o dofinansowanie

 

Kryteria wyboru projektów w ramach konkursu nr 2.4.1/1/2015

 

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 3 do „Szczegółowego opisu osi priorytetowych PO IiŚ 2014-2020" i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IiŚ 2014-2020 w dniu 19 października 2015 r.

 

Lista załączników

 

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

     1. Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

     2. Szczegółowy opis osi priorytetowych PO IiŚ 2014-2020

3. Kryteria wyboru projektów II oś priorytetowa PO IiŚ 2014-2020 Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (wersja obowiązująca od 19 października 2015 r.)

4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

5. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

6. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

7. Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

 

Załączniki do oceny merytorycznej II do konkursu 2.4.1/1/2015 - Wersje edytowalne: