KONKURS NR 2.4.2/1/2017

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

jako Instytucja Wdrażająca

Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

współfinansowanej ze środków

Funduszu Spójności

w ramach

 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska,

 

ogłasza konkurs projektów w ramach

działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

typ projektu 2.4.2 Rozwój zielonej infrastruktury

podtyp projektu  2.4.2a Zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych o zasięgu lokalnym i regionalnym mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu

KONKURS NR 2.4.2/1/2017

 

Termin, od którego można składać wnioski

24 marca 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

15 maja 2017 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 3, 02-362 Warszawa

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie może zostać:

- złożony osobiście w siedzibie IOK, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

- dostarczony drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera na adres siedziby IOK.

Wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu w wersji papierowej, oraz w wersji elektronicznej zgodnie z Regulaminem konkursu.

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami, składany na konkurs, powinien znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem konkursu i zawierającej wyraźną adnotację, że przesyłka zawiera wniosek o dofinansowanie.

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

- dzień wpłynięcia wniosku do kancelarii Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 3, 02-362 Warszawa), w godzinach 8.00 – 16.00 lub

- dzień nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, pełni Poczta Polska S.A.)

Typ beneficjenta

- Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,

- Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska ,

- Parki narodowe,

- jednostki administracji rządowej lub samorządowej,

- jednostki badawczo-naukowe,

- uczelnie,

- pozarządowe organizacje ekologiczne,

- jednostki organizacyjne Lasów Państwowych,
z wyłączeniem DGLP,

- urzędy morskie;

 

 

Przedmiot konkursu

 

 

Zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych
i wodnych o zasięgu lokalnym i regionalnym mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu.

 

Typ/podtyp podlegających dofinansowaniu w ramach działania 2.4.2.a

 

Wspierane będą działania ukierunkowane na poprawę łączności funkcjonalnej między siedliskami przyrodniczymi poprzez zniesienie lub ograniczenie barier dla przemieszczania się zwierząt, które tworzy istniejąca infrastruktura oraz na zapewnienie warunków do swobodnej migracji gatunków, w szczególności między cennymi obszarami przyrodniczymi Polski, w tym obszarami sieci Natura 2000. Działania mogą być realizowane m.in. poprzez: odtwarzanie naturalnych i półnaturalnych zadrzewień, ekotonów, obszarów nieleśnych i zbiorników wodnych, zalesianie, zadrzewianie, przywracanie morfologicznej ciągłości cieków wodnych w szczególności na obszarach chronionych.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

34 000 000,00 zł

 

 

Poziom dofinansowania UE na poziomie projektu

 

 

85%

Minimalna wartość projektu

 

Nie dotyczy

 

Maksymalna wartość projektu

 

Nie dotyczy

 

Regulamin konkursu wraz z załącznikami

Regulamin konkursu

 

Załączniki do regulaminu:

 

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia

Załącznik nr 2 Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie na etapie oceny formalnej i merytorycznej I stopnia

Załącznik nr 3 Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie na etapie oceny merytorycznej II stopnia. Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia

Załącznik nr 4 Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 5 Lista sprawdzająca do oceny formalnej

Załącznik nr 6 Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia

Załącznik nr 7 Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej II stopnia

Załącznik 7a uzupełnienie do listy sprawdzającej oceny merytorycznej II stopnia – pomoc publiczna

Załącznik nr 8 Regulamin pracy Komisji oceny projektów

Załącznik nr 9a Wzór umowy o dofinansowanie dla Niepaństwowych Jednostek Budżetowych - aktualizacja obowiązuje dla umów oraz aneksów zawieranych od 28.02.2018 r.

Załącznik nr 9a Wzór umowy o dofinansowanie dla Niepaństwowych Jednostek Budżetowych - wersja nieaktualna

Załącznik nr 9a Wzór umowy o dofinansowanie dla Niepaństwowych Jednostek Budżetowych - wersja nieaktualna

Załącznik nr 9b Wzór umowy o dofinansowanie dla Państwowych Jednostek Budżetowych - aktualizacja aktualizacja obowiązuje dla umów oraz aneksów zawieranych od 28.02.2018 r.

Załącznik nr 9b Wzór umowy o dofinansowanie dla Państwowych Jednostek Budżetowych - wersja nieaktualna

Załącznik nr 9b Wzór umowy o dofinansowanie dla Państwowych Jednostek Budżetowych - wersja nieaktualna

Załącznik nr 10 Katalog przykładowych zmian, które powodują istotną modyfikację projektu

 

Harmonogram Konkursu - aktualizacja 5 października 2017 r.

Tabela aktualizacji stan na 23 marca 2018 r.

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1: Opinia służb odpowiedzialnych za ochronę przyrody na obszarze na którym realizowany będzie projekt

Załącznik nr 2: Plan realizacji projektu.

Załącznik nr 4: Harmonogram realizacji projektu.

Załącznik nr 8: Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOŚ (jeśli dotyczy)

Załącznik nr 9: Oświadczenie dotyczące podwójnego finansowania

Kryteria wyboru projektów w ramach konkursu nr 2.4.2/1/2017

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 3 do „Szczegółowego opisu osi priorytetowych PO IiŚ 2014-2020" i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IiŚ 2014-2020 w dniu 26 stycznia 2017 r. (link)

Lista załączników

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie stanowią załącznik nr 2 oraz nr 3 do Regulaminu konkursu.

Zał. nr 2 do Regulaminu - Lista załączników do wniosku o dofinansowanie

Zał. nr 3 do Regulaminu - Lista załączników do m II

 

 

 

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

1. Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

2. Szczegółowy opis osi priorytetowych PO IiŚ 2014-2020

3. Kryteria wyboru projektów II oś priorytetowa PO IiŚ 2014-2020 Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (wersja 1.13 obowiązująca od 26 stycznia 2017 r.)

4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

5. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

6. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

7. Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY O DOFINANSOWANIE

 

Załączniki do II etapu oceny merytorycznej :