Konkurs nr 2.4.2/1/2016

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

jako Instytucja Wdrażająca

Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

współfinansowanej ze środków

Funduszu Spójności

w ramach

 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska,

 

ogłasza konkurs projektów w ramach

działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

typ projektu 2.4.2 Rozwój zielonej infrastruktury

podtyp projektu  2.4.2a Zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych o zasięgu lokalnym i regionalnym mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu

KONKURS NR 2.4.2/1/2016

 

Termin, od którego można składać wnioski

30 czerwca 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30 września 2016 r

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2017 r.

Miejsce składania wniosków

 

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 3, 02-362 Warszawa

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie może zostać:

- złożony osobiście w siedzibie IOK, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

- dostarczony drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera na adres siedziby IOK.

Wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu w wersji papierowej, oraz w wersji elektronicznej zgodnie z Regulaminem konkursu.

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami, składany na konkurs, powinien znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem konkursu i zawierającej wyraźną adnotację, że przesyłka zawiera wniosek o dofinansowanie.

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

- dzień wpłynięcia wniosku do kancelarii Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 3, 02-362 Warszawa), w godzinach 8.00 – 16.00 lub

- dzień nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, pełni Poczta Polska S.A.)

 

Typ beneficjenta

- Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

- Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska

- Parki narodowe

- jednostki administracji rządowej lub samorządowej

- jednostki badawczo-naukowe

- uczelnie

- pozarządowe organizacje ekologiczne

- jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, z wyłączeniem DGLP

- urzędy morskie

 

 

Przedmiot konkursu

 

 

Zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych o zasięgu lokalnym i regionalnym mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu.

 

 

Typ/podtyp podlegających dofinansowaniu w ramach działania 2.4.2.a

 

Wspierane będą działania ukierunkowane na poprawę łączności funkcjonalnej między siedliskami przyrodniczymi poprzez zniesienie lub ograniczenie barier dla przemieszczania się zwierząt, które tworzy istniejąca infrastruktura oraz zapewnienie warunków do swobodnego przemieszczania się, w szczególności między obszarami chronionymi, w tym obszarami sieci Natura 2000. Powyższe będzie realizowane m.in. poprzez odtwarzanie naturalnych i półnaturalnych zadrzewień, ekotonów, obszarów nieleśnych i zbiorników wodnych, zalesianie, zadrzewianie, przywracanie morfologicznej ciągłości cieków wodnych w szczególności na obszarach chronionych.

 

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

25 000 000,00 zł

 

 

Poziom dofinansowania UE na poziomie projektu

 

 

85%

Minimalna wartość projektu

 

Nie dotyczy

 

Maksymalna wartość projektu

 

Nie dotyczy

 

Regulamin konkursu wraz z załącznikami

Regulamin konkursu 2.4.2a

Załączniki:

Zał. nr 1 do Regulaminu - Wniosek z instrukcją

Zał. nr 2 do Regulaminu - Lista załączników do wniosku o dofinansowanie

Zał. nr 3 do Regulaminu - Lista załączników do m II

Zał. nr 4 do Regulaminu - Kryteria wyboru projektów

Zał. nr 5 do Regulaminu - Lista sprawdzająca ocena formalna

Zał. nr 6 do Regulaminu - Lista sprawdzająca ocena m I stopnia

Zał. nr 7 do Regulaminu - Lista sprawdzająca ocena m II stopnia

Zał. nr 8 do Regulaminu - Regulamin prac KOP

Zał. nr 9a do Regulaminu - Wzór umowy o dofinansowanie dla Państwowych Jednostek Budżetowych 

Zał. nr 9b do Regulaminu - Wzór umowy o dofinansowanie dla Niepaństwowych Jednostek Budżetowych

Zał. Nr 10 do Regulaminu -  Istotna modyfikacja projektu

Harmonogram konkursu - aktualizacja 23 czerwca 2017 r.

Harmonogram konkursu - wersja nieaktualna

 

Tabela aktualizacji 23 czerwca 2017 r.

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie

Opinia służb odpowiedzialnych za ochronę przyrody na obszarze na którym realizowany będzie projekt

Oświadczenie dotyczące braku finansowania z innych programów operacyjnych

Plan realizacji projektu współfinansowanego w ramach  POIiŚ 2014-2020

Harmonogram Realizacji Projektu

Oświadczenie dot. Informacji do GDOŚ

Kryteria wyboru projektów w ramach konkursu nr 2.4.2/1/2016

 

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 3 do „Szczegółowego opisu osi priorytetowych PO IiŚ 2014-2020" i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IiŚ 2014-2020 w dniu 13 kwietnia 2016 r.

 

Lista załączników

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie stanowią załącznik nr 2 oraz nr 3 do Regulaminu konkursu.

 

Zał. nr 2 do Regulaminu - Lista załączników do wniosku o dofinansowanie

Zał. nr 3 do Regulaminu - Lista załączników do m II

 

 

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:


  1. Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
  2. Szczegółowy opis osi priorytetowych PO IiŚ 2014-2020
  3. Kryteria wyboru projektów II oś priorytetowa PO IiŚ 2014-2020 Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (wersja obowiązująca od 13 kwietnia 2016 r.)
  4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
  5. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
  6. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020
  7. Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

Edytowalne wersje wniosku oraz załączniku do wniosku można pobrać pod linkiem: http://www.ckps.lasy.gov.pl/dokumentacja-aplikacji-do-pobrania

Załączniki do II etapu oceny merytorycznej nieobowiązujące przy składaniu wniosku: