Konkurs nr 2.4.1/2/2016

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

jako Instytucja Wdrażająca

Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

współfinansowanej ze środków

Funduszu Spójności

w ramach

 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska,

 

ogłasza konkurs projektów w ramach

działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

typ projektu 2.4.1  Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych

podtyp projektu  2.4.1 a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych

KONKURS NR 2.4.1/2/2016

Uprzejmie informujemy, że od 2 września 2017 r. obowiązuje znowelizowana ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. „ustawa wdrożeniowa”). Zmiana ta wiąże się z zastąpieniem z dniem 2 grudnia 2017 r. Wytycznych Programowych w zakresie kwalifikowania wydatków Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego (zwanymi: Wytycznymi).

W związku z powyższym dla projektów, które zostały przywrócone do oceny w wyniku prowadzonej procedury odwoławczej po 2 września 2017 r., dokumentacja do oceny merytorycznej II stopnia będzie przygotowywana z uwzględnieniem obowiązujących Wytycznych.

 

Termin, od którego można składać wnioski

30 listopada 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

31 stycznia 2017 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2017 r.

Miejsce składania wniosków

 

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 3, 02-362 Warszawa

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

 

Wniosek o dofinansowanie może zostać:

- złożony osobiście w siedzibie IOK, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

- dostarczony drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera na adres siedziby IOK.

Wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu w wersji papierowej, oraz w wersji elektronicznej zgodnie z Regulaminem konkursu.

 

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami, składany na konkurs, powinien znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem konkursu i zawierającej wyraźną adnotację, że przesyłka zawiera wniosek o dofinansowanie.

 

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

- dzień wpłynięcia wniosku do kancelarii Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 3, 02-362 Warszawa), w godzinach 8.00 – 16.00 lub

- dzień nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, pełni Poczta Polska S.A.)

 

Typ beneficjenta

- parki narodowe

- pozarządowe organizacje ekologiczne,

- jednostki administracji rządowej lub samorządowej,

- Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska,

- jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (z wyłączeniem DGLP),

- jednostki badawczo-naukowe,

- uczelnie,

- urzędy morskie

 

 

Przedmiot konkursu

 

 

Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

W ramach działania finansowane będą projekty służące czynnej ochronie siedlisk przyrodniczych i gatunków zagrożonych w skali Europy i kraju w odniesieniu do parków narodowych i obszarów Natura 2000 oraz, w ramach kompleksowych projektów ponadregionalnych, leżących poza ww. obszarami. Główny nacisk zostanie położony na wsparcie działań wynikających z dokumentów zarządczych dla ww. obszarów, przygotowanych zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W ramach działania nie mogą być finansowane projekty ograniczone terytorialnie do obszaru jednego województwa, mające na celu prowadzenie działań ochronnych w szczególności na terenach rezerwatów i parków krajobrazowych, jeśli takie działania zostały zaplanowane do realizacji przez dany typ beneficjenta w ramach regionalnych programów operacyjnych.

 

 

Typ/podtyp podlegających dofinansowaniu w ramach działania 2.4.1.a

 

Działania muszą mieć na celu ochronę przyrody, w szczególności ochronę in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Działania przede wszystkim powinny polegać na zaplanowaniu zadań służących czynnej ochronie wskazanych gatunków lub siedlisk, mających na celu kształtowanie warunków dla ich trwałego zachowania. Działania mogą być realizowane m.in. poprzez poprawę warunków hydrologicznych, eliminację gatunków inwazyjnych, utrzymywanie lub odtwarzanie właściwej struktury gatunkowej siedlisk, powstrzymanie naturalnej sukcesji siedlisk nieleśnych. Mogą też polegać na wprowadzaniu gatunków zagrożonych wyginięciem do siedlisk zastępczych.

Dopuszcza się realizację działań związanych z ochroną elementów przyrody nieożywionej (m.in. zabezpieczenia przed erozją, odsłanianie zarośniętych ścian skalnych, skanalizowanie ruchu turystycznego itp.), które będą miały pozytywny wpływ na stan siedlisk przyrodniczych lub będą służyły ich utrzymaniu.

Zadania związane z ukierunkowaniem ruchu turystycznego mogą stanowić element projektu pod warunkiem wykazania na danym obszarze istnienia nadmiernej i niekontrolowanej presji turystycznej na cenny przyrodniczo obszar oraz precyzyjnego określenia efektu ekologicznego, polegającego na poprawie stanu konkretnych gatunków czy siedlisk przyrodniczych, wraz z zaproponowaniem metod oceny tego efektu.

 

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

30 000 000,00 zł

 

 

Poziom dofinansowania UE na poziomie projektu

 

 

85%

Minimalna wartość projektu

 

Nie dotyczy

 

Maksymalna wartość projektu

 

Nie dotyczy

 

Regulamin konkursu wraz z załącznikami

Regulamin konkursu

 

Załączniki do regulaminu:

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia

Załącznik nr 2 Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie na etapie oceny formalnej i merytorycznej I stopnia

Załącznik nr 3 Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie na etapie oceny merytorycznej II stopnia.Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia

Załącznik nr 4 Kryteria wyboru projektów - Aktualizacja 9 listopada 2016 r.

Załącznik nr 4 Kryteria wyboru projektów - nieaktualne

Załącznik nr 5 Lista sprawdzająca do oceny formalnej - Aktualizacja 2 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 5 Lista sprawdzająca do oceny formalnej - nieaktualne (druga zmiana zmiana)

Załącznik nr 5 Lista sprawdzająca do oceny formalnej - nieaktualne (pierwsza zmiana) 

Załącznik nr 6 Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia - Aktualizacja 2 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 6 Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia (pierwsza zmiana) 

Załącznik nr 7 Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej II stopnia - aktualizacja 12 kwietnia 2017r.

Załącznik nr 7 Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej II stopnia - wersja nieaktualna

Załącznik nr 7 Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej II stopnia (pierwsza zmiana)

Załącznik 7a uzupełnienie do listy sprawdzającej oceny merytorycznej II stopnia – pomoc publiczna

Załącznik nr 8 Regulamin pracy Komisji oceny projektów

Załącznik nr 9a Wzór umowy o dofinansowanie dla Niepaństwowych Jednostek Budżetowych - aktualizacja 4 października 2017 r.

Załącznik nr 9a Wzór umowy o dofinansowanie dla Niepaństwowych Jednostek Budżetowych - wersja nieaktualna

Załącznik nr 9b Wzór umowy o dofinansowanie dla Państwowych Jednostek Budżetowych - aktualizacja 4 października 2017 r.

Załącznik nr 9b Wzór umowy o dofinansowanie dla Państwowych Jednostek Budżetowych - wersja nieaktualna

Załącznik nr 10 Katalog przykładowych zmian, które powodują istotną modyfikację projektu

 

Harmonogram Konkursu (aktualizacja 2017.06.21)

Harmonogram Konkursu nieaktualny

 

Tabela aktualizacji stan na 5 października 2017 r.

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1: Opinia służb odpowiedzialnych za ochronę przyrody na obszarze na którym realizowany będzie projekt

Załącznik nr 2: Plan realizacji projektu.

Załącznik nr 4: Harmonogram realizacji projektu.

Załącznik nr 8: Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOŚ (jeśli dotyczy)

Załącznik nr 10: Oświadczenie dotyczące podwójnego finansowania

Załącznik nr 11: Oświadczenie dotyczące demarkacji pomiędzy POIIŚ a RPO

Kryteria wyboru projektów w ramach konkursu nr 2.4.1/2/2016

 

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 3 do „Szczegółowego opisu osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020" i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIiŚ 2014-2020 w dniu 15.09.2016 r. (link)

 

Lista załączników

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie stanowią załącznik nr 2 oraz nr 3 do Regulaminu konkursu. (linki)

 

Zał. nr 2 do Regulaminu - Lista załączników do wniosku o dofinansowanie

Zał. nr 3 do Regulaminu - Lista załączników do m II

 

 

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

  • Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
  • Szczegółowy opis osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020
  • Kryteria wyboru projektów II oś priorytetowa POIiŚ 2014-2020 Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (wersja obowiązująca od 20.10.2016 r.)
  • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
  • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
  • Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020
  • Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY O DOFINANSOWANIE

 

Załączniki do II etapu oceny merytorycznej: