KONKURS NR 2.4.1/1/2018

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

jako Instytucja Wdrażająca

Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

współfinansowanej ze środków

Funduszu Spójności

w ramach

 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska,

 

ogłasza konkurs projektów w ramach

działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

typ projektu 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych

podtyp projektu 2.4.1 a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych

KONKURS NR 2.4.1/1/2018

 

Termin, od którego można składać wnioski

30 kwietnia 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

11 czerwca 2018 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

08.01.2019 r.

Miejsce składania wniosków

 

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK):

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 3, 02-362 Warszawa

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

 

Wniosek o dofinansowanie może zostać:

- złożony osobiście w siedzibie IOK, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

- dostarczony drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera na adres siedziby IOK.

Wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu w wersji papierowej, oraz w wersji elektronicznej zgodnie z Regulaminem konkursu.

 

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami, składany na konkurs, powinien znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem konkursu i zawierającej wyraźną adnotację, że przesyłka zawiera wniosek o dofinansowanie.

 

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

- dzień wpłynięcia wniosku do kancelarii Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 3, 02-362 Warszawa), w godzinach 8.00 – 16.00 lub

- dzień nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, pełni Poczta Polska S.A.)

 

Typ beneficjenta

- parki narodowe

- pozarządowe organizacje ekologiczne,

- jednostki administracji rządowej lub samorządowej,

- Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska,

- jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (z wyłączeniem DGLP),

- jednostki badawczo-naukowe,

- uczelnie,

- urzędy morskie

 

 

Przedmiot konkursu

 

 

Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

 

W ramach działania finansowane będą projekty służące czynnej ochronie siedlisk przyrodniczych i gatunków zagrożonych w skali Europy i kraju w odniesieniu do parków narodowych i obszarów Natura 2000 oraz, w ramach kompleksowych projektów ponadregionalnych, leżących poza ww. obszarami. Główny nacisk zostanie położony na wsparcie działań wynikających z dokumentów zarządczych dla ww. obszarów, przygotowanych zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W ramach działania nie mogą być finansowane projekty ograniczone terytorialnie do obszaru jednego województwa, mające na celu prowadzenie działań ochronnych w szczególności na terenach rezerwatów i parków krajobrazowych, jeśli takie działania zostały zaplanowane do realizacji przez dany typ beneficjenta w ramach regionalnych programów operacyjnych.

 

 

Typ/podtyp podlegających dofinansowaniu w ramach działania 2.4.1.a

 

Działania muszą mieć na celu ochronę przyrody, w szczególności ochronę in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Działania przede wszystkim powinny polegać na zaplanowaniu zadań służących czynnej ochronie wskazanych gatunków lub siedlisk, mających na celu kształtowanie warunków dla ich trwałego zachowania. Działania mogą być realizowane m.in. poprzez poprawę warunków hydrologicznych, eliminację gatunków inwazyjnych, utrzymywanie lub odtwarzanie właściwej struktury gatunkowej siedlisk, powstrzymanie naturalnej sukcesji siedlisk nieleśnych. Mogą też polegać na wprowadzaniu gatunków zagrożonych wyginięciem do siedlisk zastępczych.

Dopuszcza się realizację działań związanych z ochroną elementów przyrody nieożywionej (m.in. zabezpieczenia przed erozją, odsłanianie zarośniętych ścian skalnych, skanalizowanie ruchu turystycznego itp.), które będą miały pozytywny wpływ na stan siedlisk przyrodniczych lub będą służyły ich utrzymaniu.

Zadania związane z ukierunkowaniem ruchu turystycznego mogą stanowić element projektu pod warunkiem wykazania na danym obszarze istnienia nadmiernej i niekontrolowanej presji turystycznej na cenny przyrodniczo obszar oraz precyzyjnego określenia efektu ekologicznego, polegającego na poprawie stanu konkretnych gatunków czy siedlisk przyrodniczych, wraz z zaproponowaniem metod oceny tego efektu.

 

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

90 000 000,00 zł (aktualizacja)

 

 

Poziom dofinansowania UE na poziomie projektu

 

 

85%

Minimalna wartość projektu

 

Nie dotyczy

 

Maksymalna wartość projektu

 

Nie dotyczy

 

Konkurs podzielony na rundy

 

Nie

 

Regulamin konkursu wraz z załącznikami

Regulamin konkursu - aktualizacja 12.09.2018

Regulamin konkursu - wersja nieaktualna

 

Załączniki do regulaminu:

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia (wersja DOC) - aktualizacja 27.04.2018

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia (wersja PDF) - aktualizacja 27.04.2018

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia (wersja PDF) - z 10.04.2018 - wersja nieaktualna

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie (wersja DOC) - WERSJA EDYTOWALNA DO POBRANIA - aktualizacja 27.04.2018

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia (wersja DOC) - z 10.04.2018 - wersja nieaktualna

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia (wersja PDF) - wersja nieaktualna

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia (wersja DOC) - wersja nieaktualna

Załącznik nr 2 Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie na etapie oceny formalnej i merytorycznej I stopnia - aktualizacja 25.04.2018

Załącznik nr 2 Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie na etapie oceny formalnej i merytorycznej I stopnia - wersja nieaktualna

Załącznik nr 3 Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie na etapie oceny merytorycznej II stopnia 

Załącznik nr 4 Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 5 Lista sprawdzająca do oceny formalnej 

Załącznik nr 6 Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia 

Załącznik nr 7 Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej II stopnia 

Załącznik 7a uzupełnienie do listy sprawdzającej oceny merytorycznej II stopnia

Załącznik nr 8 Regulamin pracy Komisji oceny projektów - wersja nieaktualna

Załącznik nr 8 Regulamin pracy Komisji oceny projektów - aktualizacja 24.07.2018

Załącznik nr 9 Wzór umowy o dofinansowanie dla Niepaństwowych Jednostek Budżetowych wersja nieaktualna

aktualizacja par 20a (15.03.2019):

                1. Umowa o dofinansowanie

                2. Umowa powierzenia

                3. Wzór upoważnienia

                4. Zakres danych

Załącznik nr 9a Wzór umowy o dofinansowanie dla Państwowych Jednostek Budżetowych wersja nieaktualna

aktualizacja par 20a (15.03.2019):

                1. Umowa o dofinansowanie

                2. Umowa powierzenia

                3. Wzór upoważnienia

                4. Zakres danych

Załącznik nr 10 Katalog przykładowych zmian, które powodują istotną modyfikację projektu

Załącznik nr 11 Karta weryfikacji poprawności formalnej wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 12 Lista wymaganych załączników przed podpisaniem umowy o dofinansowanie

 

Harmonogram konkursu (aktualizacja 25.01.2019)

Harmonogram konkursu nieaktualny (aktualizacja 5.10.2018)

Harmonogram konkursu nieaktualny

Tabela aktualizacji (12 września 2018 r.)

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie wymagane na etapie składania wniosków (do oceny formalnej i merytorycznej I)

Załącznik nr 1: Opinia służb odpowiedzialnych za ochronę przyrody na obszarze, na którym realizowany będzie projekt (PDF)

Załącznik nr 1: Opinia służb odpowiedzialnych za ochronę przyrody na obszarze, na którym realizowany będzie projekt (DOC)

Załącznik nr 2: Plan realizacji projektu (PDF)

Załącznik nr 2: Plan realizacji projektu (DOC)

Załącznik nr 2: Plan realizacji projektu z instrukcją (PDF)

Załącznik nr 4: Harmonogram realizacji projektu (PDF)

Załącznik nr 4: Harmonogram realizacji projektu (XLS)

Załącznik nr 7: Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOŚ (jeśli dotyczy) (PDF)

Załącznik nr 7: Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOŚ (jeśli dotyczy) (DOC)

Załącznik nr 9: Oświadczenie dotyczące podwójnego finansowania (PDF)

Załącznik nr 9: Oświadczenie dotyczące podwójnego finansowania (DOC)

Załącznik nr 10: Oświadczenie dotyczące demarkacji pomiędzy POIiŚ a RPO (PDF)

Załącznik nr 10: Oświadczenie dotyczące demarkacji pomiędzy POIiŚ a RPO (DOC)

Załącznik nr 11: Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami w celu realizacji projektu oraz okresie jego trwałości (PDF)

Załącznik nr 11: Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami w celu realizacji projektu oraz okresie jego trwałości (DOC)

Załącznik nr 12: Oświadczenie dotyczącego skutków niezachowania formy komunikacji (PDF)

Załącznik nr 12: Oświadczenie dotyczącego skutków niezachowania formy komunikacji (DOC)

 

Kryteria wyboru projektów w ramach konkursu nr 2.4.1/1/2018

 

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 3 do „Szczegółowego opisu osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIiŚ 2014-2020, obowiązujące od dnia 26.03.2018 r. (link)

 

Lista załączników

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie stanowią załącznik nr 2 oraz nr 3 do Regulaminu konkursu:

Zał. nr 2 do Regulaminu - Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie na etapie oceny formalnej i oceny merytorycznej I stopnia - aktualizacja 25.04.2018

Zał. nr 2 do Regulaminu - Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie na etapie oceny formalnej i oceny merytorycznej I stopnia - nieaktualny

Zał. nr 3 do Regulaminu - Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie na etapie oceny merytorycznej II stopnia

 

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

  1. Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
  2. Szczegółowy opis osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020
  3. Kryteria wyboru projektów II oś priorytetowa POIiŚ 2014-2020 Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (wersja obowiązująca od 26.03.2018 r.)
  4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
  5. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
  6. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020
  7. Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

Załączniki wymagane przed podpisaniem umowy:

Plan udzielania zamówień

 

Załączniki do umowy o dofinansowanie dla sektora środowiska (wersja obowiązująca od 28.02.2018 r):

 

3. Załącznik - Harmonogram Realizacji Projektu

4. Załącznik - Harmonogram Płatności

7. Załącznik - Opis projektu (nowy)

9. Załącznik - Wzór oświadczenia o zmianie rachunku bankowego (nowy)

10. Załącznik - Harmonogram pozwoleń na budowę lub decyzji (nowy)

11. Załącznik - Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (nowy)

12. Załącznik - Zestawienie wskaźników Projektu

13. Załącznik - Obowiazki informacyjne Beneficjenta (nowy)

15. Załącznik - Szczegółowe warunki kwalifikowalności kosztów pośrednich, nadzoru nad robotami budowalnymi wkład niepieniężny

 

Załączniki wymagane na etap II stopnia oceny merytorycznej (niewymagane na etapie składania wniosku):

Materiały do pobrania