Konkurs nr 2.4.1/1/2016

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

jako Instytucja Wdrażająca

Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

współfinansowanej ze środków

Funduszu Spójności

w ramach

 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska,

 

ogłasza konkurs projektów w ramach

działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

typ projektu 2.4.1  Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych

podtyp projektu  2.4.1 a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych

KONKURS NR 2.4.1/1/2016

 

Termin, od którego można składać wnioski

29 kwietnia 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

29 lipca 2016 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2017 r.

Miejsce składania wniosków

 

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 3, 02-362 Warszawa

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

 

Wniosek o dofinansowanie może zostać:

- złożony osobiście w siedzibie IOK, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

- dostarczony drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera na adres siedziby IOK.

Wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu w wersji papierowej, oraz w wersji elektronicznej zgodnie z Regulaminem konkursu.

 

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami, składany na konkurs, powinien znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem konkursu i zawierającej wyraźną adnotację, że przesyłka zawiera wniosek o dofinansowanie.

 

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

- dzień wpłynięcia wniosku do kancelarii Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 3, 02-362 Warszawa), w godzinach 8.00 – 16.00 lub

- dzień nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, pełni Poczta Polska S.A.)

 

Typ beneficjenta

- parki narodowe

- pozarządowe organizacje ekologiczne,

- jednostki administracji rządowej lub samorządowej,

- Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska,

- jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (z wyłączeniem DGLP),

- jednostki badawczo-naukowe,

- uczelnie,

- urzędy morskie

 

 

Przedmiot konkursu

 

 

Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

W ramach działania finansowane będą projekty służące czynnej ochronie siedlisk przyrodniczych i gatunków zagrożonych w skali Europy i kraju w odniesieniu do parków narodowych i obszarów Natura 2000 oraz, w ramach kompleksowych projektów ponadregionalnych, leżących poza ww. obszarami. Główny nacisk zostanie położony na wsparcie działań wynikających z dokumentów zarządczych dla ww. obszarów, przygotowanych zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

 

 

Typ/podtyp podlegających dofinansowaniu w ramach działania 2.4.1.a

 

Działania w ramach 2.4.1.a dotyczyć mogą w szczególności:

· ochrony in - situ lub restytucji gatunków zagrożonych  wyginięciem;

· odtwarzania siedlisk i kształtowania warunków dla ich trwałego zachowania (m.in. poprzez poprawę warunków hydrologicznych, eliminację gatunków inwazyjnych, utrzymywanie/odtwarzanie właściwej struktury gatunkowej siedlisk, powstrzymanie naturalnej sukcesji siedlisk nieleśnych);

· zmniejszenia presji na gatunki i siedliska m.in. poprzez ograniczanie dostępu do ostoi wybranych gatunków, właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego (budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów w tym: budowa lub modernizacja ścieżek dydaktycznych, ścieżek rowerowych, szlaków, parkingów, punktów widokowych, wież widokowych, zadaszeń);

· ochrony ex - situ lub wprowadzenia gatunków zagrożonych wyginięciem do siedlisk zastępczych

 

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

82 095 236,00 zł

 

 

Poziom dofinansowania UE na poziomie projektu

 

 

85%

Minimalna wartość projektu

 

Nie dotyczy

 

Maksymalna wartość projektu

 

Nie dotyczy

 

Regulamin konkursu wraz z załącznikami

Regulamin konkursu 2.4.1a - zaktualizowany 7 lutego 2017 r.

Regulamin konkursu 2.4.1a - nieaktualny

Regulamin konkursu 2.4.1a - nieaktualny

Regulamin konkursu 2.4.1a - nieaktualny

Regulamin konkursu 2.4.1a - nieaktualny

Załączniki:

Zał. nr 1 do Regulaminu - Wniosek z instrukcją

Zał. nr 2 do Regulaminu - Lista załączników do wniosku o dofinansowanie

Zał. nr 3 do Regulaminu - Lista załączników do m II - obowiązująca - zaktualizowana 22 lipca 2016 r.

Zał. nr 3 do Regulaminu - Lista załączników do m II - nieaktualna

Zał. nr 4 do Regulaminu - Kryteria wyboru projektów

Zał. nr 5 do Regulaminu - Lista sprawdzająca ocena formalna

Zał. nr 6 do Regulaminu - Lista sprawdzająca ocena m I stopnia

Zał. nr 7 do Regulaminu - Lista sprawdzająca ocena m II stopnia - obowiązujący - zaktualizowany 22 lipca
2016 r.

Zał. nr 7 do Regulaminu - Lista sprawdzająca ocena m II stopnia - nieaktualny - zaktualizowany 23 czerwca
2016 r.

Zał. nr 7 do Regulaminu - Lista sprawdzająca ocena m II stopnia - nieaktualny

Zał. nr 8 do Regulaminu - Regulamin prac KOP - obowiązujący - zaktualizowany 22 sierpnia 2016 r.

Zał. nr 8 do Regulaminu - Regulamin prac KOP - nieaktualny

Zał. nr 9a do Regulaminu - Wzór umowy o dofinansowanie dla Państwowych Jednostek Budżetowych obowiązujący - zaktualizowany 29 kwietnia 2016 r. 

Zał. nr 9a do Regulaminu - Wzór umowy o dofinansowanie dla Państwowych Jednostek Budżetowych - nieaktualny

Zał. nr 9b do Regulaminu - Wzór umowy o dofinansowanie dla Niepaństwowych Jednostek Budżetowych obowiązujący - zaktualizowany 29 kwietnia 2016 r. 

Zał. nr 9b do Regulaminu - Wzór umowy o dofinansowanie dla Niepaństwowych Jednostek Budżetowych - nieaktualny

Zał. Nr 10 do Regulaminu -  Istotna modyfikacja projektu

Harmonogram konkursu - zaktualizowany 6 lutego 2017 r.

 

Tabela aktualizacji wprowadzonych 7 lutego 2017 r.

 

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie

Opinia służb odpowiedzialnych za ochronę przyrody na obszarze na którym realizowany będzie projekt

Oświadczenie dotyczące braku finansowania z innych programów operacyjnych obowiązujący - zaktualizowany 29 kwietnia 2016 r. 

Oświadczenie dotyczące braku finansowania z innych programów operacyjnych - nieaktualne

Plan realizacji projektu współfinansowanego w ramach  POIiŚ 2014-2020

Harmonogram Realizacji Projektu

Oświadczenie dot. Informacji do GDOŚ

Kryteria wyboru projektów w ramach konkursu nr 2.4.1/1/2016

 

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 3 do „Szczegółowego opisu osi priorytetowych PO IiŚ 2014-2020" i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IiŚ 2014-2020 w dniu 22 marca 2016 r.

 

Lista załączników

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie stanowią załącznik nr 2 oraz nr 3 do Regulaminu konkursu.

 

Zał. nr 2 do Regulaminu - Lista załączników do wniosku o dofinansowanie

Zał. nr 3 do Regulaminu - Lista załączników do m II

 

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

  1. Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
  2. Szczegółowy opis osi priorytetowych PO IiŚ 2014-2020
  3. Kryteria wyboru projektów II oś priorytetowa PO IiŚ 2014-2020 Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (wersja obowiązująca od 22 marca 2016 r.)
  4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
  5. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
  6. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020
  7. Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

Edytowalne wersje wniosku oraz załączniku do wniosku można pobrać pod linkiem: http://www.ckps.lasy.gov.pl/dokumentacja-aplikacji-do-pobrania#.V1-UYmxtqUk.

Załączniki do II etapu oceny merytorycznej nieobowiązujące przy składaniu wniosku