Aktualności Aktualności

Więcej wody w bielskich lasach

Zmieniające się warunki klimatyczne i związane z tym obniżanie się poziomu wód gruntowych rodzą potrzebę minimalizowania skutków tych niekorzystnych zmian. Jednym ze sposobów jest magazynowanie wody lub spowalnianie jej odpływu poprzez budowę obiektów małej retencji. W latach 80-tych i 90-tych ubiegłego wieku na terenie Nadleśnictwa Bielsk powstało ponad 100 takich obiektów, głównie niewielkich śródleśnych zbiorników wodnych. Miały i mają one istotny wpływ na zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie, na którym większość lasów powstała na skutek zalesiania gruntów porolnych.

Obecnie Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim jest jednym ze 113 nadleśnictw uczestniczących w „Kompleksowym projekcie adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych". Działania podejmowane w ramach tego projektu w 85% dofinansowane są ze środków Unii Europejskiej. Jest to już druga edycja projektów małej retencji o zasięgu krajowym – w ramach pierwszej w roku 2012 nadleśnictwo wybudowało 6 oczek wodnych o powierzchni od 5 do 7 arów. Są one teraz chętnie odwiedzane przez zwierzynę.
W aktualnym projekcie odtworzono 2 zbiorniki – w leśnictwie Czeremcha (0,30 ha) i Kleszczele (0,28 ha) oraz wybudowano 1 nowy obiekt w leśnictwie Orla (0,20 ha).

W wyniku tych inwestycji nastąpi poprawa kondycji ekologicznej środowiska okolic tych terenów. Zbiorniki wkomponują się w otaczający krajobraz, stworzą miejsce bytowania dla ptaków wodnych i związanych z wodą, gadów i płazów oraz będą pełniły funkcje wodopojów dla zwierząt. Zbiorniki będą mogły również dodatkowo pełnić funkcję przeciwpożarową jako rezerwuar wody do wykorzystania na wypadek pożaru.