Aktualności Aktualności

Korytarze ekologiczne w projektach POIiŚ

Rzeki, potoki i inne cieki wodne pełnią funkcje korytarzy ekologicznych, czyli szlaków migracyjnych dla różnych gatunków zwierząt, które łączą ich siedliska.

Korytarze ekologiczne to zresztą nie tylko rzeki, ale także zadrzewienia śródpolne, aleje drzew czy obszary wodno-błotne, które są przystankami – np. dla ptaków.

Wśród projektów naszych beneficjentów znajdują się także projekty zwiększania ich drożności. Polegają one na łączeniu izolowanych siedlisk, na przykład poprzez odtwarzanie mokradeł czy nasadzenia drzew i krzewów. Duże znaczenie ma także usuwanie barier na rzekach i potokach, zbudowanych przez człowieka, takich jak sztuczne progi wodne, tamy czy wąskie przepusty. Uniemożliwiają one przemieszczanie się nie tylko ryb, które tracą możliwość udania się w górę rzeki na tarło, ale często także innych mniejszych organizmów wodnych.

To czasochłonne i niełatwe w realizacji projekty, głównie ze względu na przeszkody administracyjne, różne formy własności terenów i duże obszary działań. Dlatego też niewiele organizacji decyduje się na ich realizację. Tym bardziej kibicujemy tym naszym beneficjentom, którzy pomimo spodziewanych przeszkód podjęli się tego trudnego zadania.

Jeden z takich projektów prowadzi Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, który planuje rozbiórkę lub zniwelowanie ponad 20 sztucznych piętrzeń typu progi czy jazy, stanowiących barierę migracyjną dla ryb. W efekcie udrożnieniu ulegnie ponad 200 km rzecznych korytarzy ekologicznych na dopływach Parsęty: Raduszy, Gęsiej i Perznicy. Zwiększenie drożności rzek będzie mieć wpływ na dwa gatunki minogów, kozę, łososia atlantyckiego oraz głowacza białopłetwego.

Jak w tym roku wyglądała migracja na tarło? Zobaczycie w galerii.

Projekt „Zwiększenia drożności korytarzy ekologicznych w Dorzeczu Parsęty”