Lista aktualności Lista aktualności

Nowe projekty w CKPŚ

Od tego roku CKPŚ wspiera Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w realizacji aż 3 projektów rozwojowych: „Las Energii”, „Modernizacja energetyczna budynków PGL LP” oraz „Lasy Węglowe”.

Dwa pierwsze przedsięwzięcia są kontynuacją projektów dotyczących m.in. termomodernizacji budynków, wykorzystania OZE czy rozwijania elektromobilności, które Lasy Państwowe realizowały w ostatnich kilku latach.
 
Projekty obejmują komplementarne i kompleksowe działania służące zwiększeniu efektywności energetycznej oraz wprowadzeniu rozwiązań typowych dla gospodarki niskoemisyjnej w różnych obszarach funkcjonowania LP – produkcji, transporcie oraz infrastrukturze.
 
Jednym z pierwszych kroków do tego celu ma być opracowanie i wdrożenie strategii energetycznej LP oraz stworzenie centralnego systemu zarządzania energią i zakupami jej nośników. Warto przypomnieć, że system grupowych zakupów energii elektrycznej funkcjonuje w Lasach Państwowych już od 2 lat. W tym roku po raz pierwszy organizowany jest wspólny zakup gazu, a w kolejnych – również zintegrowany zakup paliw ciekłych.
 
Lasy Państwowe planują także współpracę z podmiotami z branży energetycznej polegającą na:
 
dzierżawie gruntów pod inwestycje w instalacje fotowoltaiczne i turbiny wiatrowe,
udziale kapitałowym w inwestycjach skupionych na produkcji energii ze źródeł odnawialnych,
udziale w inicjatywach związanych z energetyką rozproszoną, np. lokalnych klastrach energetycznych.
 
Wyprodukowana z OZE energia będzie wykorzystywana przede wszystkim na potrzeby własne LP, a nadwyżki zostaną wprowadzone na rynek sprzedaży energii. W projektach zaplanowano także realizację działań badawczych i pilotażowych – np. budowę prototypu instalacji do elektrolizy wody (produkcji zielonego wodoru) czy magazynów energii, niezbędnych do rozwiązania problemów z przechowywaniem energii pochodzącej z OZE.
 
W zakresie modernizacji energetycznej budynków należących do LP kontynuowana będzie termomodernizacja obiektów oraz wyposażanie ich w instalacje OZE w celu maksymalizacji efektywności zużycia energii lub nawet zapewnienia im samowystarczalności energetycznej. Nowością w projekcie dotyczącym termorenowacji budynków będzie dostosowanie obiektów do uchwał antysmogowych oraz innych obowiązków związanych z ochroną środowiska.
 
W obszarze operacyjnym do zadań CKPŚ będzie należało m.in.:
 
wdrożenie systemów do centralnego zarządzania energią elektryczną, gazem i paliwami płynnymi w PGL LP,
prowadzenie zintegrowanych zakupów energii elektrycznej, gazu i paliw płynnych,
testowanie informatycznych systemów do monitorowania i optymalizacji zużycia energii (pilotaż).
Natomiast w obszarze koordynacyjnym CKPŚ będzie zajmować się m.in.:
badaniem potrzeb jednostek LP w zakresie dotyczącym wdrażania projektów,
współpracą z podmiotami zewnętrznymi w dziedzinie B+R,
analizą możliwości uzyskania i pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację wybranych, planowanych inwestycji,
obsługą w zakresie udzielania zamówień publicznych,
monitoringiem i sprawozdawczością z wdrażania projektów,
szkoleniami dla jednostek LP oraz promocją efektów projektów.
 
Zadania w zakresie elektromobilności, czyli budowy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i na paliwa alternatywne oraz wymiany pojazdów spalinowych posiadanych przez LP na pojazdy o napędzie elektrycznym wykonywała będzie inna jednostka Lasów Państwowych – Zakład Usługowo-Produkcyjny w Łodzi.
 
Działania projektowe mają być finansowane z funduszu leśnego, środków własnych jednostek LP oraz pozyskanych funduszy zewnętrznych.
Zarówno projekt „Las Energii”, jak i projekt „Modernizacji energetycznej budynków PGL LP” stanowią ważny krok milowy w transformacji energetycznej Lasów Państwowych jako instytucji i podmiotu gospodarczego oraz są wkładem LP w realizację celów globalnej polityki klimatycznej.
 
Kluczowymi efektami inwestycji będą ograniczenie zużycia energii oraz zwiększenie podaży i zużycia energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a tym samym ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zwłaszcza CO2 do atmosfery.
 
Projekt „Lasy Węglowe” stanowi rozszerzenie projektu „Leśne Gospodarstwa Węglowe”. Jego celem będzie uzyskanie certyfikatu dla jednostek pochłaniania węgla, które powstają w wyniku dodatkowych działań realizowanych przy okazji prowadzenia planowej gospodarki leśnej. Po pomyślnym przejściu procesu certyfikacji tzw. kredyty węglowe (potwierdzające redukcję ekwiwalentu tony CO2) byłyby sprzedawane na dobrowolnym rynku handlu tymi kredytami. Ponadto w projekcie planuje się obliczenie śladu węglowego dla PGL LP.
 
Uzyskane dzięki projektom przychody zagwarantują ciągłość wypełniania przez Lasy Państwowe obowiązków związanych z utrzymaniem lasów oraz zapewnieniem świadczonych przez nie usług ekosystemowych.