Lista aktualności Lista aktualności

LASY PAŃSTWOWE LICZĄ SWÓJ ŚLAD WĘGLOWY

Właśnie zakończył się pilotaż obliczania śladu węglowego w 6 wybranych jednostkach Lasów Państwowych.

Dążąc do zmniejszenia naszego wpływu na zmiany klimatyczne, podjęliśmy wyzwanie zmierzenia i oceny naszych emisji gazów cieplarnianych w ramach całej organizacji. Przeprowadzony pilotaż jest pierwszym, ważnym krokiem w kierunku pozyskania wiedzy o tym wpływie. Po zakończeniu analizy emisji dla całych PGL LP możliwe będzie bardziej świadome i skuteczne wprowadzenie działań dążących do jego redukcji i ocena, czy działania te przynoszą oczekiwane efekty.

Obliczenia śladu węglowego PGL LP zostały zrealizowane zgodnie z międzynarodowym standardem GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard. Jako rok bazowy – czyli rok, dla którego obliczyliśmy emisje gazów cieplarnianych po raz pierwszy – przyjęliśmy rok 2022. Emisje policzono w 2 z 3 możliwych do badania zakresów. Zakres 1 obejmuje emisje bezpośrednie powstałe w wyniku spalania paliw w instalacjach stacjonarnych oraz w samochodach należących do organizacji. Zakres 2 dotyczy emisji pośrednich powstałych w wyniku wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej dostarczanej do organizacji przez dostawcę energii.

Do pilotażu wybrane zostały jednostki LP różnych typów, w tym nadleśnictwa (Krucz, Oborniki i Dębica), DGLP, RDLP w Białymstoku i zakład krajowy (CKPŚ). Pomoże to lepiej przygotować się do przeanalizowania śladu węglowego wszystkich jednostek wchodzących w skład PGL LP. Zgodnie ze standardem GHG podajemy wartości obliczone wg dwóch metod: location-based (bazującej na lokalizacji, w której stosuje się średni wskaźnik emisji dla Polski) oraz market-based (bazującej na rynku, w której uwzględnia się wskaźniki stosowane przez dostawców energii dla danej organizacji, w naszym przypadku – dostawców PGL LP).

Wyniki obliczenia śladu węglowego dla jednostek biorących udział w pilotażu są następujące:

  • Zakres 1 + 2 (według metody location-based) ─ 1 903,93 tCO2e (ton ekwiwalentu dwutlenku węgla).
  • Zakres 1 + 2 (według metody market-based) ─ 2 295,35 tCO2e.

 

 

 

W przypadku wszystkich analizowanych jednostek organizacyjnych PGL Lasy Państwowe największy udział w śladzie węglowym miały emisje z zakresu 2. Przeważającą część w tym zakresie stanowiły emisje wynikające ze zużycia energii elektrycznej. Ponadto zidentyfikowano także biogeniczne emisje gazów cieplarnianych – ich wysokość wyniosła 31,77 tCO2e.

Ślad węglowy dla całych Lasów Państwowych w roku bazowym 2023 policzony zostanie w 2024 r. Wierzymy, że informacje te będą miały istotne znaczenie dla naszych klientów, partnerów biznesowych i społeczności lokalnej, którzy coraz większą wagę przywiązują do ochrony klimatu.

Przede wszystkim jednak będą one ważnym punktem wyjścia do poznania naszego wpływu na zmiany klimatyczne w zakresie emisji gazów cieplarnianych. Znając swój ślad węglowy, możemy efektywniej zarządzać poziomem emisji, zmniejszać emisyjność procesów, a także redukować koszty związane z zakupem nośników energii. Wiedza ta pozwoli nam trafniej projektować i ukierunkowywać nasze dążenia do zeroemisyjności, a także lepiej zarządzać kwestiami związanymi z ochroną środowiska, i odpowiedzialnością społeczną.

Zadanie jest częścią projektu rozwojowego Lasów Państwowych pn. „Lasy Węglowe”, w ramach którego m.in. badane i wdrażane są możliwości modyfikacji gospodarki leśnej w taki sposób, aby zminimalizować emisje CO2 w trakcie jej prowadzenia oraz zwiększyć pochłanianie CO2 przez lasy.