Lista aktualności Lista aktualności

Ile wiecie o Funduszach UE na ochronę przyrody?

 

Tylko 0,2% ankietowanych Polek i Polaków wskazuje, że Fundusze Europejskie przeznaczane są na cele środowiskowe1.

Większość z nas kojarzy wsparcie Fundusze UE z inwestycjami ogólnorozwojowymi oraz infrastrukturą (drogi, mosty, koleje). Tymczasem wsparcie płynie także w stronę ochrony środowiska naturalnego i różnorodności biologicznej.

Natura i jej ochrona stały się ważnym elementem polityki Unii Europejskiej i są objęte pomocą finansową. Pozwala ona na prowadzenie różnorodnych działań na rzecz najcenniejszych przyrodniczo gatunków i siedlisk.

Pewnie zastanawiacie się, na co trafiają środki? Projekty realizowane dzięki funduszom UE obejmują m.in.:

  •  ochronę zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, np. poprzez wspieranie obszarów Natura 2000,
  • wdrażanie czynnej ochrony oraz działania o charakterze dobrych praktyk,
  •  rewitalizację szlaków pieszych w parkach narodowych w celu wzmocnienia ochrony ich otoczenia przyrodniczego oraz zmniejszenie presji na gatunki i siedliska,
  •  prowadzenie działania mające na celu ochronę zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych,
  • zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu,
  • ograniczenie antropopresji na gatunki i siedliska,
  •  wzrost świadomości społecznej w dziedzinie ochrony różnorodności biologicznej,
  • wsparcie procesu wdrażania instrumentów zarządczych w ochronie przyrody, w tym opracowanie zasad dotyczących traktowania gatunków obcych, wykonywanie inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych, rozwój systemów monitoringu przyrodniczego.

Wspierane działania ograniczają także negatywny wpływ turystyki na środowisko. W tym celu powstaje mała infrastruktura turystyczna, np. pomosty, wieże i wiaty widokowe, ścieżki dydaktyczne, a WSZYSTKO TO DLA LUDZI I DLA PRZYRODY.

Kto korzysta ze środków Funduszy UE?

Beneficjentami są gminy, parki narodowe, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe, nadleśnictwa. Nie ma co ukrywać, korzystamy wszyscy, ponieważ przyroda jest naszym wspólnym dobrem.

W latach 2016-2023 nasi beneficjenci objęli ochroną ponad 115 000 ha cennych przyrodniczo siedlisk oraz ponad 360 gatunków. Dofinansowanie projektów wynosi prawie 240 mln zł.

Mądre inwestowanie w ochronę środowiska i różnorodność biologiczną przynosi korzyść ludziom i naturze. Przyroda czasami też potrzebuje pomocy człowieka.

 

1 Badanie rozpoznawalności i wiedzy o funduszach europejskich w społeczeństwie polskim. Edycja 2020